Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти

​През 1972 г. във ВМИ-Варна към Катедра Хигиена се създава звено по Медико-санитарна защита с първи преподавател д-р Илко Стефанов Денев, който поставя и основите на дисциплината. Разработва първите програми, методички и ситуационни задачи.

През 1980 г. е избран втори асистент в сектора - д-р Христианна Романова.

От 1985 г. до 1996 г. секторът по Медико-санитарна защита става самостоятелна катедра с ръководители последователно доц. д-р Димитър Антонов и доц. д-р Пенчо Съловски.

От 1990 г. работата на  Катедрата по Медико-санитарна защита  в съответствие с новите изисквания, се променя коренно както по съдържание, така и по отношение на наименованието-вече - Медицина на бедствените ситуации / Медицина на катастрофите/. Разработени са нови учебни планове, програми, методички, ситуационни задачи и изпитни тестове.
За краткия период от 1996 г. до 1999 г. е сектор към Катедра по Обща медицина с ръководител доц. Делийски.

От 2000 г. секторът отново става част от Катедра по Хигиена, вече като Катедра Хигиена и бедствени ситуации.

От 2003 г. ръководител на сектора е доц. д-р Злати Златев.

От своето създаване до днес секторът Медицина на бедствените ситуации обучава студентите по Медицина, дентална медицина, здравен мениджмънт – бакалаври и магистри, медицински сестри, акушерки и др. От преподавателите в сектора се осъществява и преподаването по дисциплината МОБС (Медицинско осигуряване при бедствени ситуации) в Медицински колеж –Варна, а до 2005 г.  и в колежите в гр. Добрич и гр. Шумен. Провежда се и обучение на студенти от специалностите Управление на здравните грижи-бакалаври и магистри, Опазване и контрол на общественото здраве – магистри и др.

От 2012 г. сектор МБС е към Катедра Физиотерапия, рехабилитация и морелечение и професионални заболявания с ръководител доц. Тодоров.

От 2014 г. до май 2016 г. е в състава на катедра Хигиена, МБС и епидемиология с ръководител доц. д-р Т. Димитрова. От 6.06.2016 г. до 31.12.2016 г. е в състава на катедра Анестезиология, спешна, интензивна и морска медицина с ръководител проф. д-р Платиканов.

От 3.01.2017 г. Медицина на бедствените ситуации и Морска медицина се обособяват в самостоятелна катедра с ръководител доц. д-р Христианна Ангелова Романова, д.м.