Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебна дейност

Преподавателите от Катедра Медицина на бедствените ситуации и морска медицина обучават студенти от следните специалности на:

 • Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна:

        -    Медицина (АЕО и БЕО).
        -    Дентална медицина (АЕО и БЕО).
        -    Медицинска сестра.
        -    Акушерка.
        -    Здравен мениджмънт – бакалавър и магистър.
       -     Управление на здравните грижи - бакалавър и магистър.
       -     Опазване и контрол на общественото здраве – магистър.

 • Медицински колеж-Варна:
  -      Рехабилитатор.
  -      Медицински оптик.
  -      Инспектор обществено здраве.
  -      Помощник фармацевт.
  -      Клиничен лаборант.
  -      Рентгенов лаборант.
  -      Зъботехник.
  -      Медицински козметик.

 • Филиалите на МУ- Варна Сливен, Шумен и Търново:
  -      Медицинска сестра.
  -      Акушерка.
   
 • Центъра за професионално обучение към МУ-Варна:
        -      Здравен асистент.
        -      Асистент на лекар по дентална медицина.


В катедрата се извършва обучение по следните задължителни учебни програми:
 1. Медицина на бедствените ситуации (МБС) – за студенти по медицина – АЕО и БЕО, дентална медицина – АЕО и БЕО, здравен мениджмънт и за специалностите от МК.
 2. Медицинско осигуряване при бедствени ситуации (МОБС) – медицинска сестра  и акушерка.
 3. Медицина на бедствените ситуации (катастрофите) – за управление на здравните грижи.
 4. Готовност за бедствия и аварии – за магистри от опазване и контрол на общественото здраве.
 5. Медицинско осигуряване при бедствия и кризи с голям брой пострадали – модул за стажант-лекари.


Обучение по свободно избираеми дисциплини (СИД):

 1. Първа помощ в дома и офиса – Медицина АЕО и БЕО.
 2. Биотероризъм – ОКОЗ.
 3. Екология и екологични катастрофи – ОКОЗ.
 4. Морски инциденти – Медицина АЕО.
 5. Морска медицина – Медицина БЕО.

 

Курсове и индивидуално обучение по СДО:

 1. Подготовка при терористична атака и антитероризъм – магистри лекари.
 2. Първа помощ след терористично нападение – немедицински кадри.

 

Обучение за специализанти:

 1. Медицина на бедствените ситуации (катастрофите)