Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Научноизследователска дейност

Научни направления на Катедра „Хигиена"

 • Влияние на атмосферното замърсяване върху физическото развитие и здравето на децата;
 • Замърсители във водите;
 • Хигиенни и медико-социални проблеми в домове за деца със специални нужди;
 • Физиологични режими на труд и почивка на работното място;
 • Фактори на работната среда и влиянието им върху организма;
 • Физическо развитие  и здравно състояние на деца и ученици от Варна;
 • Ранно детско развитие;
 • Методи за анализ на телесния състав;
 • Проблеми на сексуалната култура и репродуктивното здраве на ученици;
 • Рискови фактори за остър миокарден инфаркт от околната и трудова среда;
 • Проблеми на хранителното поведение и рисково хранително поведение при групи от населението;
 • Проблеми на кърменето;
 • Метеотропни реакции;
 • Превантивна медицина на работното място - физични фактори на работна среда;
 • Хигиенни проблеми на лечебните заведения;
 • Професионално обучение и професионално значими качества;
 • Ранна диагностика на професионалните отравяния с флуор;
 • Организация на медицинското и хигиенно-противоепидемичното осигуряване при бедствия;
 • Хранителна епидемиология и безопасност на храните. 

Научните изследвания в Катедрата са насочени към актуални за времето и социално-икономическата обстановка въпроси. Изучават се хигиенните проблеми на разрастващите се черноморски курорти и влиянието на курортните фактори върху организма на различните възрастови и професионални групи (М. Казакова). Проучва се влиянието на атмосферните замърсители от Девненския промишлен комплекс върху физическото развитие и здравното състояние на деца и ученици (К. Петрова). Сменната и нощна работа при съвременните форми на труд и влиянието й върху естествените биологични ритми е  също един много актуален проблем, който намира достойно място в научната тематика на Катедрата (Сн. Солакова).

Разработват се хигиенни проблеми, свързани с обучението на 6-годишните първокласници (П. Николова, К. Петрова), с професионалното обучение и професионално значимите качества (П. Николова, К. Петрова, Б. Кавалджиева, С. Бабева, Л. Халачева). Проведени са обширни проучвания на физическото развитие и темповете на акцелерация на съвременните деца, физическата им дееспособност, здравно състояние и честота на затлъстяване (К. Петрова).

От създаването на Катедрата по хигиена, научноизследователската работа се насочва към проучване действието на някои тежки метали (олово, манган) върху организма и възможността за биологичната им профилактика. Разработени са лабораторни костелации за ранно диагностициране на оловно и манганово въздействие. Проучено е влиянието на мангана върху някои страни от обмяната на аминокиселините, активността на някои ензими. Въз основа на комплексни разработки се обосновава наличието на професионален риск за работещите в манганорудодобива и през 1975 г. е издадено постановление на Министерски съвет за признаване на привилегии на работещите в манганоопасни обекти. Изследванията се насочват и върху проучване на влиянието на белтъчни и коригирани с аминокиселини дажби върху токсичното действие на мангана и са разработени принципи на предпазно хранене за работещи в професионален контакт с манган (П. Николова). Изследва се здравното състояние на работещите в контакт с олово и възможностите за биологична профилактика ( П. Николова, Б. Кавалджиева, Л. Димитрова, В. Несторова, Ю. Чалъкова, Т. Георгиева, Д Томов).

За първи път в страната се осъществяват комплексни разработки за действието на алуминия върху организма на работници (П. Николова, Б. Кавалджиева, Л. Димитрова, В. Несторова, Ив. Джеджев, Д. Томов) и се разработват конкретни препоръки за предпазно хранене ( П. Николова, Б. Кавалджиева).

Създадено е едно изобретение за цитохимично откриване на включен в клетките манган (Л. Халачева, В. Доков) и две рационализации – за електронно-микроскопско доказване на манган в еритроцити и полу-количествен метод за определянето му (Б. Кавалджиева). 

***

Сътрудници на Катедрата са участвали в написването на три монографии, един терминологичен речник. За периода от създаването на Катедрата са защитени 12 дисертации. Публикувани са над 550 съобщения и статии в наши и чужди списания и сборници.

Научните постижения на сътрудниците на Катедрата са представени на многобройни форуми в България и чужбина. Катедрата участва в организацията и провеждането на Първа национална конференция на Българския форум „Здравословни и безопасни работни места" - София, ежегодните асамблеи на ИМАБ във Варна, Международен семинар по електромагнитни полета по линията на СЗО и Военно-въздушните сили на САЩ (2001 г.), Националните конгреси и конференции по хранене, Юбилейната научна сесия, посветена на 45-годишнината от създаването на Катедрата (2008 г.). ​