Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Доц. Николина Радкова Радева доктор


Катедра: Медицина на бедствените ситуации и морска медицина
УС:
Е-поща: niki.radeva@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 184

 

Биография

Николина Радкова Радева е родена на 07.07.1983 г. През 2002 г. завършва Пета езикова гимназия „Йоан Екзарх", гр. Варна с френски език.  През 2008 г. става магистър по „Корпоративни финанси" в Икономически университет – Варна, а през 2012 г. завършва магистратура по „Здравен мениджмънт" в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов – Варна".

От 2012 г. до 2015 г. работи като експерт в отдел „Международни проекти и програми" на Медицински университет – Варна. От месец май 2015 г. след участие в конкурс, е избрана и назначена за асистент по „Медицина на бедствените ситуации" в катедра „Хигиена, медицина на бедствените ситуации и епидемиология".

През април 2018 г. защитава дисертационен труд на тема: Превенция на стреса като значим проблем за групи в риск при бедствени ситуации" в Медицински университет - София, като придобива ОНС „Доктор" по Медицина на бедствените ситуации.

След създаването на катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина" през януари 2017 г., заема длъжността и административен асистент. Участва в създаването на Университетски център по морско здравеопазване към Факултет по обществено здравеопазване и от 13 март 2019 г. е негов координатор.

От 31 октомври 2019 г. заема академичната длъжност „Доцент" по специалност „Медицина на бедствените ситуации".

Основните ѝ научни разработки са в областта на Медицина на бедствените ситуации:

• Анализи на определения и основни термини, употребявани в медицина на бедствените ситуации и други сродни дисциплини. Класификации. Основни характеристики на бедствените ситуации.

•  Химически аварии и последици за Варненска област, предизвикващи здравни и екологични проблеми.

•  Мениджмънт, планиране  и организация на защитата на населението при бедствени ситуации.

• Медико-географска характеристика на екокатастрофи и последици - направени са задълбочени проучвания на наводненията, пожарите, земетресенията и др. бедствени ситуации.

•  Психологични проблеми (стрес) при бедствени ситуации и др.

Има над 60 участия в български и международни научни форуми, доклади и публикации на български и английски език. През 2019 г. издава монография на тема „Актуални аспекти на защитата на населението при бедствени ситуации".

Участвала е в национални и международни проекти и програми.

Член е на Съвет за сътрудничество с научната и академичната общност към председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата" от страна на Медицински университет – Варна.


Публикации

Член на

  • 05/06/2017, Българско научно дружество по обществено здраве
  • 05/06/2017, Съюз на учените, клон Варна
  • 17/08/2017, Френско дружество по медицина на катастрофите
  • 2009 г., Дружество на инвалидите – Варна

От септември 2020 г. е избрана за касиер и член на УС на Българско научно дружество по обществено здраве