Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гост-проф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова д.м.


Катедра: Социална медицина и организация на здравеопазването
УС:
Е-поща: popova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677164; 0887784070

 

Биография

​Проф. д-р Стоянка Попова  завършва през 1974г. Медицинския университет- Варна, специалност медицина. От 1977г. е редовен докторант в катедрата по социална медицина на МУ-Варна, а от 1984. е избрана за редовен асистент в същата катедра. През 1980г. получава научна степен „доктор”, а през 1996г. научното звание „доцент”. В периода 1998-2001г. проф. Попова е ръководител на катедрата по социална медицина, а от 2002г. е избрана за декан на новоразкрития факултет по обществено здравеопазване, на която длъжност остава два мандата. От 2011г. е Научен секретар на МУ-Варна. Проф. Попова има признати специалности по социална медицина (1980г.) и по  медицинска информатика и здравен мениджмънт (1992г.); специализирала е в областта на общественото здравеопазване във водещи университети в Европа и САЩ. Научните интереси на проф. Попова са в областта на инвалидността, репродуктивното здраве, обществено здраве в период на социално-икономически преход. Проф. Стоянка Попова е носител на наградата “Златно сърце” на БЧК; награда на Община Варна “Варна-2011” за издаден учебник и монография;  Юбилеен плакет “Signum Laudis”  за изключителен принос в развитието на Факултета по обществено здравеопазване; Академично отличие на МУ-Варна за развитието и издигане академичния авторитет на Факултета по обществено здравеопазване, 2011г.​

Публикации

Научни публикации

Проф. Попова е автор на няколко учебника по социална медицина и биостатистика; има над 110 публикации и над 90 участия в научни форуми у нас и в чужбина. Ръководител е на пет докторанта и  на 10 международни проекта.

Член на

​Членува в СУБ, Европейската асоциация по обществено здраве, Американската асоциация на преподавателите по обща медицина и WONCA, представител е на Варненска област в Мрежата на СЗО „Региони за здраве” и член на ръководния й комитет.​​