Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ac. д-​р Теофан Христов Куюмджиев доктор


Катедра: Медицина на бедствените ситуации и морска медицина
УС:
Е-поща: Teofan.Kuyumdzhiev@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 186

 

Биография

Ас. д-р Теофан Христов Куюмджиев е роден 1962 г. в гр. София. Завършва „Първа  езикова гимназиа" Варна с английски език. През 1989 г. придобива образователна степен „Магистър по медицина" в МУ-Варна. Започва работа в с. Мадара като участъков лекар и работи там в периода октомври 1989 – октомври 1990 г. След това започва работа в Хирургично отделение – Общинска болницаца – гр. Н. Пазар и работи там до 2002 г., като от 1990 до 1996 г. специализира „Коремна хирургия", специалност, която защитава в края на 1996 г. От 2002 г. м. март до м. април 2004 г. работи в ДКЦ –„Еквита"- в хирургичен кабинет. От 2004 до 2014 г. работи като лекар на сонда в Персийския залив и  Ангола.

От м. Януари 2016 г. е на работа в катедра "Медицина на бедствените ситуации и морска медицина". Има участие в кръгли маси на ФОЗ, семинари по антитероризъм - МУ-„Параскев Стоянов", участия с постери на International Medical Association Bulgaria (IMAB) и годишните издания на Фестивалите на МУ-Варна - „Море, здраве и красота". Публикувал е статии във „Варненски медицински форум" и списание „Авиационна, морска и космическа медицина". Съавтор е на глва от учебника „Морска медицина". Интересите му са в областта на „Морската медицина" и обучаването на студенти от специалнот „Медицина" в прилагането на основните медицински стандарти от специалността „Спешна медицина".

През януари 2021 г., д-р Куюмджиев придобива ОНС ,,Доктор" по специалност „Медицина на бедствените ситуации" с дисертационен труд на тема ,,Адаптирани техники за оказване на долекарска помощ при инциденти с голям брой пострадали".

Публикации

​Научни публикации


Член на

Д-р Куюмджиев е член на БЛС, Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина и Българско научно дружество по обществено здраве.