Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Учебна дейност

Преподавателите от Катедра хигиена осъществяват обучение на студенти по специалностите Медицина, Медицинска сестра, Акушерка, Здравен мениджмънт, Управление на здравните грижи, Медицински оптик, на студенти от Медицинския колеж по специалностите Инспектор обществено здраве, Рехабилитатор и Клиничен лаборант, а също и на обучаващите се по новите професии Асистент на лекар по дентална медицина и Здравен асистент към Центъра за професионално обучение.

В катедрата се извършва обучение по следните дисциплини:

1. Хигиена и екология; Хигиена на труда; Хигиена на лечебните заведения; Хигиена на храненето; Ергономия и организация на труда; ХДЮВ - на студенти по медицина – български и англоговорящи групи и на стажант-лекари;
2. Околна среда, хранене и здраве - на студенти по Здравен мениджмънт – магистри;
Хигиена на лечебните заведения; Хранене и здраве; Околна среда и здраве; Трудова медицина - на студенти по Здравен мениджмънт – бакалавър;
3. Ергономия и организациня на труда; Хигиена и екология на здравните заведения - за специалността Управление на здравни грижи – бакалавър и след други ОКС
4. Хигиена - за специалностите Акушерка, Мед. сестра, Клиничен лаборант, Рехабилитатор;
5. Трудова медицина; Радиационна хигиена; Хранене и диететика; Хигиена на детско-юношеската възраст - за специалността Инспектор обществено здраве;
6. Здравословни и безопасни условия на труд – за Медицински оптик и Здравен асистент и Асистент на денталния медик;

Обучение по свободноизбираеми дисциплини:
1.СИД – Актуални проблеми на храненето 
2. СИД - СЗЗ, свързани с храненето за специалностите Медицина и Инспектор обществено здравеопазване

В катедрата се осъществява обучение на специализанти по медицинските специалности с преподаване на дисциплините Трудова медицина, Обща хигиена, Хранене и диететика.

Сътрудници на Катедрата са участвали в написването на девет учебника, пет ръководства, едно методично указание.