Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Ас. Илияна Анчева Георгиева д.у.


Катедра: Икономика и управление на здравеопазването
УС:Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика
Е-поща: iliyanageorgieva@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 050

 

Биография

Ас. Илияна Георгиева завършва средното си образование през 2011 г. в Езикова гимназия „Пейо Яворов“, гр. Силистра с изучване на английски и немски език. През 2015 г. се дипломира като бакалавър по специалност „Международни икономически отношения“, а през 2016 г. завършва магистърска програма „Публични финанси“ в Икономически университет – Варна. От 2019 г. е докторант по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)“ в Катедра „Икономика и управление на здравеопазването“ на Медицински университет – Варна.

През 2023 г., след спечелен конкурс, е избрана за асистент в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването. 

Упражнения по Маркетинг в здравеопазването, Маркетингови комуникации и връзки с обществеността, Маркетингови изследвания, Социален маркетинг и предприемачество, Маркетингови анализи и стратегии, Въведение в научната информация и изследвания.


От 2015 г. взема участие в различни научни и образователни проекти на Медицински университет – Варна, сред които проект „Миграцията на здравните професионалисти - предизвикателства и перспективи за здравната система в България“, финансиран по Фонд „Наука“ на Медицински университет – Варна, проект „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Researchers in the Knowledge Triangle”, финансиран по програма „Хоризонт 2020


Публикации

Член на