Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Ас. Марина Йорданова Йорданова д.у.


Катедра: Икономика и управление на здравеопазването
УС:Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика
Е-поща: Marina.Yordanova@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 050

 

Биография

Дата и място на раждане:

08.09.1990г./ гр.Варна

Образование:

Средно образование в IV Езикова гимназия “ Фредерик Жолио Кюри“ гр. Варна  с изучаване на френски език.

Бакалавър по „Маркетинг" в Икономически университет – гр. Варна

Магистър по „Здравен мениджмънт" в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна

Магистър по „ Фармацевтичен мениджмънт“ в Медицински университет „ Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна

Доктор по програма “Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)“,  Катедра „ Икономика и управление на здравеопазването“,  в професионално направление 3.7 Администрация и управление към Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна

Дисертационен труд на тема „ Възможности за повишаване информираността на пациенти с редки заболявания в България “.

Специализации:

Специализация „ Реклама“ – Икономически университет гр. Варна

Академични длъжности:

Асистент в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването – от 2023г.

Преподавателска дейност:

Упражнения по „Мениджмънт. Маркетинг, промоция и реклама“

Публикации

​1. Yordanova M. / “Main problems related to the access to medicines for patients with rare diseases on the territory of the Republic of Bulgaria/ WayScience / 2nd International Scientific and Practical Internet Conference / Ukraine 2021

2. Йорданова М./ Достъп до лекарства за редки заболявания в Европейски страни/ IX-а Научна сесия за преподаватели и студенти на Медицински колеж- Варна/ 2021

3. Йорданова М./ „Основни проблеми на пациенти с редки заболявания, на територията на Република България“ / Алумни клуб и приятели/ 2021

4. Йорданова М./"Основни аспекти на здравната грамотност при пациенти с редки заболявания"/ Варненски медицински форум/ 2022г.

5. Yordanova M., Todorka K. Prof., Georgieva E. Associate prof./ European reference networks as a factor to improve timely health care for patients with rare diseases/  FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE Health care - a contribution to the quality of life/ 2023


Член на