Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Клинична логопедия

Магистърската програма „Клинична логопедия“ е предназначена за специалисти по „Логопедия“ с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“. Тя е проектирана да отговори на специфичните потребности на пазара на труда в областта на езиковата и речева патология в здравната, образователната и социалната сфери. Магистратурата е ориентирана към придобиване на нови знания и умения за прилагане на специфични методи за логопедична корекция на езиково-говорни нарушения при деца и възрастни. В процеса на обучението студентите ще придобият нови знания за използване на съвременните технологии в професионалната им дейност. Ще се наблегне на екипния и мултидисциплинарния подход в  диагностиката и терапията на речевата и езикова патология и на новите постижения в областта на клиничната логопедия.
Магистърската програма се провежда в редовна форма на обучение и е организирана в два семестъра. Придобиването на образователно-квалификационна степен „магистър“ завършва след успешно полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.
Завършилите курса на обучение могат да продължат образованието си в образователна и научна степен „доктор“ и да участват в различни форми на продължаващо образование.  
​Отворени врати 2021 - Факултет "Обществено здравеопазване"

6 март - Европейски ден на логопедията