Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

АКУШЕРКА

 
Обучението по специалност „Акушерка“ е в редовна форма с продължителност четири години и се провежда по учебен план и програми, отговарящи на единните държавни изисквания за специалността и на съвременните международни стандарти. Програмата предоставя знания, формира умения и навици в областта на първичната профилактика, общите и специални акушерски грижи за бременни, раждащи, новородени деца и гинекологично болни жени.
Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и могат да се реализират в лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ. 
Обучението по специалността „Акушерка“ се провежда във Факултета по обществено здравеопазване в гр. Варна, както и във филиалите на университета в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.


​Отворени врати 2021 - Факултет "Обществено здравеопазване"

​ ​Проф. Силвия Борисова - специалност "Акушерка"


Специалност "Акушерка"


Проф. д-р Емил Ковачев за специалност "Акушерка"