Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

ФАРМАЦЕВТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ И ГРИЖИ

Магистърската програма „Фармацевтичен мениджмънт и грижи" е проектирана да отговори на специфичните потребности на фармацевтичния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, ориентирана към икономическите и управленските аспекти на лекарствоснабдяването и фармацевтичните грижи. Специфичното съчетание от знания и умения, съобразени със съвременните тенденции в развитието на фармацевтичния сектор и здравеопазването като цяло, дават възможност на завършилите студенти да бъдат част от интердисциплинарни екипи на различни управленски равнища.

Магистърската програма се провежда в задочна форма на обучение и е организирана в четири семестъра (две учебни години). Обучението включва лекционни курсове, дискусии и решаване на практически задачи и казуси, консултации и самостоятелна подготовка. Магистърската програма завършва с полагане на държавен изпит или защита на магистърска теза (дипломна работа).


​ ​Отворени врати 2021 - Факултет "Обществено здравеопазване"


Специалност "Фармацевтичен мениджмънт и грижи", ОКС "магистър"

Фармацевтичен мениджмънт и грижи


​Фармацевтичен мениджмънт и грижи ОКС "магистър"


​Фармацевтичен мениджмънт и грижи ОКС "магистър"