Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

КИНЕЗИТЕРАПИЯ

 
Обучението по специалност „Кинезитерапия” за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ е в редовна форма и се осъществява по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Продължителността на обучението е четири години (осем семестъра) и завършва с държавен изпит. Организацията на учебния процес съчетава академичното обучение с придобиването на специфични за професионалното направление теоретични и практически умения, като се акцентира върху качеството на практическото обучение.
Основната цел и задачи на обучението е да се подготвят специалисти, необходими за кинезитерапевтичната практика в системата на здравеопазването, в обществения и в частния сектор, социални домове, кинезитерапевтични и спортни центрове за извършване на функционално-диагностична, профилактична, лечебна и рехабилитационна дейност във всички възрастови и професионални групи, включително промоция на здравето.


​ ​Отворени врати 2021 - Факултет "Обществено здравеопазване"Специалност "Кинезитерапия" през погледа на студентите


​Специалност "Кинезитерапия", ОКС "бакалавър"
В МУ–Варна въвеждат обучение по специалност „Кинезитерапия“

Специалистите от УС „Кинезитерапия“ са сертифицирани обучители по онкорехабилитация