Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

ЛОГОПЕДИЯ

Обучението по специалност „Логопедия“ отговаря на съвременните потребности в системата на здравеопазването, образованието и социалната сфера. Провежда се в редовна форма с продължителност четири учебни години. Завършилите придобиват професионална квалификация „логопед” (говорен терапевт) и могат да провеждат езиково-говорна терапия при деца и възрастни.
В периода на обучение студентите изучават логопедични, медицински, психологически, педагогически и други дисциплини, даващи знания, умения и компетентности за осъществяване на терапевтична, корекционна, методическа и изследователска дейност. Практическата подготовка се осъществява в утвърдени бази за обучение – болнични заведения, образователни институции, дневни центрове и др. Дипломираните имат възможност да практикуват самостоятелно или в екип, да се реализират в болничната и извънболничната помощ, в различните видове социални центрове в общността, служби за психично здраве; специализирани логопедични кабинети и центрове – частни и държавни към предучилищни и училищни заведения; центрове за деца с нарушения в развитието; центрове за социална рехабилитация и др.
Завършилите курса на обучение придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър”. Могат да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен „магистър” в същото или в друго професионално направление и да участват в различни форми на продължаващо образование.


​ ​Отворени врати 2021 - Факултет "Обществено здравеопазване"


​ Възможности за студентите от специалност "Логопедия"


Специалност "Логопедия", ОКС "бакалавър"Обучението по специалност "Логопедия"

Отворени врати на ФОЗ за логопедия

6 март - Европейски ден на логопедията


Студенти от специалност Логопедия на учебен обмен в Португалия