Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Обучението по специалност „Медицинска сестра" е в редовна форма с продължителност четири години и се провежда по учебен план и програми, отговарящи на единните държавни изисквания за специалността и на съвременните международни стандарти. Теоретичната и практическата подготовка е насочена към усвояване на специфични знания, умения и компетентности за изпълнение на самостоятелни или във взаимодействие с лекар задачи при прилагане на комплексни грижи за психическото и физическото здраве и при решаването на медико-социални проблеми.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър" и могат да се реализират професионално в лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ, хосписи, детски ясли, детски градини, регионални и национални центрове по обществено здраве и др.

Обучението по специалността „Медицинска сестра" се провежда във Факултетa по обществено здравеопазване, както и във филиалите на университета в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.

 

​Отворени врати 2021 - Факултет "Обществено здравеопазване"

Специалност "Медицинска сестра"


Проф. д-р Силва Андонова за специалност "Медицинска сестра"
Отворени врати на ФОЗ за медицинска сестра