Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

МЕДИЦИНА

Обучението по специалност „Медицина” (българоезично и англоезично обучение) отговаря на най-високите национални и международни стандарти. Осъществява се само в редовна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение е шест години. Той включва 10 учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити.
След завършване на пълния курс на обучение студентите получават професионална квалификация „магистър-лекар” и придобиват образователно-квалификационна степен „магистър”.
Дипломираните лекари могат да продължат своето медицинско образование чрез системата на специализация за получаване на желана от тях медицинска специалност.
Добрата подготовка на завършилите обучение в Медицински университет – Варна им предоставя възможност за много добра професионална реализация както в страната, така и в чужбина.
 


Проф. д-р Златислав Стоянов - Декан на Факултет "Медицина"
​ ​
Дни на отворените врати във Факултета по медицина


Ден на отворените врати в Центъра за роботизирана хирургия

Нови симулатори за спешна медицина и ехографски изследвания

МУ-Варна закупи модерен симулатор за катедрата по ортопедия и травматология


Нова симулационна технология с възможност за поглед отвъд организма беше представена в АГ болница

Интерактивни дисплеи в Катедра по анатомия и клетъчна биология

МУ-Варна изгражда симулационен център за обучение

V курс – време е за обучение по ортопедия и травматология

ІІІ Варненско лятно училище „Въведение в спешната помощ"

Лятно училище по спешна помощ в Симулационния център в УМБАЛ „Св. Марина"

МУ-Варна въвежда свободноизбираема дисциплина „Авиационна медицина"