Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

Магистърската програма „Опазване и контрол на общественото здраве" е насочена към потребностите на здравните професионалисти с полувисше образование (тригодишен курс на обучение) или с ОКС „професионален бакалавър по ..." по специалност от професионално направление „Здравни грижи", както и придобилите висше образование в ОКС „бакалавър" или „магистър". Тя разширява познанията в областта на съвременните глобални и специфични проблеми на общественото здраве, повишава квалификацията и професионалните умения за превенция и ограничаване разпространението на заразни и социалнозначими заболявания, за здравно обучение и промоция на здраве. Учебният план е съобразен с препоръките на Европейската асоциация на училищата по обществено здравеопазване (ASPHER) относно компетенциите на професионалистите по обществено здравеопазване.

Обучението е в задочна форма, с продължителност две години (четири семестъра) и завършва с преддипломен стаж, полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.


​Отворени врати 2021 - Факултет "Обществено здравеопазване"


Специалност "Опазване и контрол на общественото здраве", ОКС "магистър"


Обучение по специалност "Опазване и контрол на общественото здраве"