Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

РЕХАБИЛИТАТОР

Целта на обучението по специалността „Рехабилитатор" е студентите да получат теоретична и практическа подготовка за ранна превенция на развитието на болестите и техните усложнения, максимално възстановяване на заболяванията с оглед подобряване качеството на живот на пациентите. Рехабилитаторът е специалист, който има право да работи в медицински центрове, диагностично-консултативни центрове, многопрофилни болници, санаториални центрове, центрове за продължително долекуване, спа курортни центрове, социални заведения за деца с увреждания, спортни клубове и спортни бази, центрове за красота. Придобилите специалността получават знания и умения, както в прилагането на кинезитерапевтичните методи и средства, така и в методите на електролечение, светлолечение, водотоплотерапия, климато-балнеотерапия и специална физиотерапия.​Доц. Антоанета Цветкова - Директор на Медицински колеж - Варна
Специалност „Рехабилитатор