Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ

Обучението по специалност „Управление на здравните грижи“ се провежда в две ОКС: „бакалавър“ и „магистър“, в задочна форма.
Учебният план за ОКС „бакалавър“ е разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността и гарантира придобиване на висока теоретична и практическа подготовка в професионалните направления: „ръководител на здравните грижи“ и „преподавател по практика“. Продължителността на обучението е пет семестъра. През последния семестър се провежда преддипломен стаж по управление на здравните грижи и педагогика. Придобиването на ОКС „бакалавър“ завършва с два държавни изпита – теоретичен и практически.
 Обучението за ОКС „магистър“ се осъществява по два учебни плана: за професионалисти, притежаващи ОКС „бакалавър“ по същата специалност, с продължителност два семестъра; и за професионалисти, притежаващи ОКС „бакалавър“ по друга специалност, с продължителност  три семестъра. Организацията на учебния процес е насочена към придобиване специфични знания, умения и компетентности в сферата на управлението на здравните грижи и преподавателската практика. Придобиването на ОКС „магистър“ завършва след успешно полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.
Завършилите специалността получават професионална квалификация и в двете взаимно допълващи се направления: „ръководител на здравните грижи“ и „преподавател по практика“. Те могат да се реализират като ръководители на здравните грижи в различни лечебни, здравни и социални заведения или като асистенти в специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, както и като преподаватели по практика в медицински колежи.

 

​ ​Отворени врати 2021 - Факултет "Обществено здравеопазване"


​Доц. Станислава Павлова представя специалност "Управление на здравните грижи"
​Специалност "Управление на здравните грижи" през погледа на студенти

​Управление на здравните грижи ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

​Интересът към специалност "Управление на здравните грижи" се повишава