Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ И МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

 

Специалността отговаря на специфичните потребности от висококвалифицирани професионалисти в областта на администрацията и управлението на организации, институции и дейности в системата на здравеопазването и медико-социалните грижи. Обучението за степен „магистър" е в задочна форма с продължителност две години (четири семестъра) и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Структурата и съдържанието на магистърската програма осигуряват необходимите теоретични знания и практически умения, формиращи професионална компетентност за работа на административни и управленски позиции на всички равнища на здравната система и медико-социалните грижи, както и за експертна и консултантска дейност.


Отворени врати 2021 - Факултет "Обществено здравеопазване"