Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

Специалността отговаря на потребностите на управлението в системата на здравеопазването. Обучението е насочено към придобиване на две образователно-квалификационни степени – „бакалавър" и „магистър". Oбучението за степен „бакалавър" е в редовна форма с продължителност четири години (осем семестъра) и завършва с държавен изпит. Обучението за степен „магистър" след бакалавър по същата специалност е в задочна форма с продължителност една година (два семестъра) и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа. Мултидисциплинарната програма на обучение съчетава дисциплини от научните области на обществените науки с тези на здравните науки.

Организацията на учебния процес съчетава академичното обучение с придобиването на специфични за професионалното направление и приложното му поле практически умения.

Завършилите специалността се реализират успешно на различни управленски нива в организации и институции, работещи в здравеопазването и свързаните с него сфери на дейност.

 


​Отворени врати 2021 - Факултет "Обществено здравеопазване"

​ ​Здравен мениджмънт


​Специалност "Здравен мениджмънт"


​Доц. Любомира Коева - специалност "Здравен мениджмънт"

​Здравен мениджмънт ОКС "бакалавър"


Дни на отворените врати за специалност „Здравен мениджмънт