Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Документи за записване на новоприетите студенти

​При записването си новоприетите студенти трябва да представят:

 1. Диплома за завършено средно образование (оригинал и незаверено фотокопие) – за всички специалности.
 2. Приетите по специалността „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър") представят и диплома за завършено полувисше/колежанско образование (оригинал и незаверено фотокопие).
 3. Приетите в магистърските програми по „Здравен мениджмънт", „Управление на здравните грижи", „Фармацевтичен мениджмънт", „Обществено здравеопазване", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа" и „Опазване и контрол на общественото здраве" представят диплома за завършено висше образование (оригинал) и кратка професионална автобиография.
 4. Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар и заверено от психиатър или удостоверение от Районния психодиспансер по местоживеене.
 5. Четири снимки паспортен формат (35 мм/45 мм).
 6. Комплект документи за записване (студентска книжка, лична студентска карта, декларация за здравно осигуряване, декларация за достоверност на подадените документи по чл. 313 от НК и един брой именник) – закупуват се на място.
 7. Лична карта (оригинал и незаверено фотокопие).
 8. Бордеро за платена такса за обучение за първия семестър на учебната 2015/2016 г. Таксите можете да видите тук​.
 9. Приетите по специалността „Рентгенов лаборант" представят Удостоверение за проведен периодичен медицински преглед, издадено от НЦРРЗ – София, за годността им при работа с източници на йонизиращо лъчение.

Записването за специалностите става в съответните деканати, както следва:

 1. „Медицина" – Медицински университет, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 2, каб. 205, тел. 052677009.
 2. „Дентална медицина" – Факултет по дентална медицина, бул. „Цар Освободител" №84, ет. 2, каб. 201, тел. 052677207; 052677202.
 3. „Фармация" – Медицински колеж, бул. „Цар Освободител" №84, ет. 3, каб. 326, тел. 052677204; 052677220.
 4. „Медицинска сестра" (за гр. Варна), „Акушерка" (за гр. Варна), „Здравен мениджмънт", „Управление на здравните грижи", „Фармацевтичен мениджмънт", „Обществено здравеопазване", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа" и „Опазване и контрол на общественото здраве" - Медицински университет, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 2, каб. 207, тел. 052677011.
 5. „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Медицински оптик", „Зъботехник", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант" и „Медицински козметик" – Медицински колеж, бул. „Цар Освободител" №84, ет. 1, каб. 108, тел. 052677265; 052677270. 
 6. „Медицинска сестра" (за гр. Сливен) и „Акушерка" (за гр. Сливен) – гр. Сливен, Филиал Сливен, тел. 0889800305.
 7. „Медицинска сестра" (за гр. Велико Търново) и „Акушерка" (за гр. Велико Търново) – гр. Велико Търново, Филиал Велико Търново, ул. „Михаил Кефалов" №2 (Хуманитарна гимназия), тел. 0888622 868.