Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Кандидатстудентски курсове 2024/2025 г.

​​​​Ново! Kандидатстудентски курс "Въведение в моделирането" за учебната 2024/2025 година за специалността "Зъботехник" – вижте подробна информация тук.

Интензивен кандидатстудентски курс за подготовка за предварителния изпит по Биология за учебната 2024/2025 година за направление „Военна медицинска сестра“ и за специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка" и „Кинезитерапия“ (ОКС „бакалавър“), както и за специалностите от Медицински колеж - Варна "Помощник-фармацевт", "Рентгенов лаборант", "Медицински лаборант", "Рехабилитатор" и "Медицински козметик – вижте подробна информация  тук. 

Кандидат-студенти с още една възможност да се включат в курсовете по биология и химия и да участват в пробен изпит ​– вижте подробна информация ту​​к​.      

Интензивен онлайн кандидатстудентски курс по Биология за учебната 2024/2025 година за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" и направление "Военен лекар" – вижте подробна информация ту​к​.      

Интензивен онлайн кандидатстудентски курс по Химия за учебната 2024/2025 година за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" и направление "Военен лекар" – вижте подробна информация ту​к​.

Пълен онлайн кандидатстудентски курс за учебната 2024/2025 година: Биология за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" и направление "Военен лекар" вижте подробна информация ту​к.              

Пълен онлайн кандидатстудентски курс за учебната 2024/2025 година: Химия за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" и направление "Военен лекар" вижте подробна информация тук.  

Уважаеми кандидат-студенти, очаквайте обявяването на следния кандидатстудентски подготвителен курс за учебната 2024/2025 г.:​ 
 
Интензивен кандидатстудентски курс за подготовка за редовния изпит по Биология за учебната 2024/2025 година за направление „Военна медицинска сестра“ и за специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка" и „Кинезитерапия“ (ОКС „бакалавър“), както и за специалностите от Медицински колеж - Варна "Помощник-фармацевт", "Рентгенов лаборант", "Медицински лаборант", "Рехабилитатор" и "Медицински козметик".


  

*Лица, отговарящи на следните условия, заплащат 50% от определената такса за участие в курсовете (след представяне на документи, удостоверяващи тези обстоятелства):
1. Кръглите сираци, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалидите и военнопострадалите, както и лицата, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.
2. Полусираците, които не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите.​