Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Класиране и записване


Всички класирани не по първо желание студенти са длъжни:
1. Ако класирането ги удовлетворява - да осъществят процедура на записване, което се счита за окончателно и без право на участие в следващи класирания.
2. Ако класирането не ги удовлетворява, за участие в следващо класиране (до трето включително) кандидат-студентите подават молба на прекласиране, която получават от съответния деканат/Медицински колеж/Филиал, и я депозират там заедно с оригинала на дипломата си за средно образование в определения за това срок. В противен случай губят право за участие в следващо класиране.
Приетите за студенти във всяко класиране, които не са се записали в определените срокове или не са подали молби за прекласиране, губят правата си!