Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

В деня на писмените изпити кандидат-студентът е длъжен:

 1. Да носи документ за самоличност (лична карта) и картон­че с входящ номер.
 2. От 7.00 до 7.30 часа да заеме мястото си в залата, съгласно предварителното разпределение по зали. Информация за разпределението се обявява на таблото пред входа на Рек­тората и в интернет сайта на МУ-Варна най-късно в деня преди изпита.
 3. След обявяване на изпитните въпроси в залите не се до­пускат закъснели кандидат-студенти.
 4. Да остави на определените за целта места в залата личния си багаж (вкл. мобилни телефони и др.), както и учебни­ци, материали, помагала и други, които могат да компро­метират участието в изпита.
 5. Забранено е носенето на smart-часовници и часовници предназначени за визуализация на текстови файлове.
 6. Да използва химикал само със син пълнител!
 7. Да номерира всяка страница от получените комплекти с арабски цифри, поставени в средата, без ограждане и под­чертаване.
 8. Да отбележи с „чернова" листите, които е използвал за тази цел.
 9. Да зачерква с една хоризонтална черта сгрешен пасаж или дума.
 10. След приключването на работата по темите и тестовете, кандидат-студентът е длъжен:
 11.  Лично да предаде на главния квестор на залата писме­ната си работа и малкото пликче с личните си данни, което запечатва пред комисията;
 12. В негово присъствие писмената работа и малкото плик­че се запечатват в големия плик.
 13. Да получи обратно личния си багаж.

Пожелаваме Ви успех!