Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

​​​

                                                                         ​
​​​

​​

Платформа за електронно и дистанционно обучение

Водеща организация по проекта:                                     Партньор по проекта:

                                   ​         


Асоциирани партньори:
                                      
                           Германия                         Гърция                               Италия                          Румъния

                          

Германия                                       Италия                                     Унгария


 
Франция 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

​Проект № BG05M2OP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

​