Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

ЛОГОПЕДИЯ

Обучението по специалност „Логопедия" се провежда в редовна форма, с продължителност четири години. Завършилите придобиват професионална квалификация "логопед" (говорен терапевт) и могат да провеждат говорна терапия и корекция при деца и възрастни. Специалността отговаря на потребностите в системата на здравеопазването, образованието и социалната сфера.

В периода на обучение студентите изучават логопедични, медицински, психологически, педагогически и др. дисциплини, даващи знания, умения и компетентности за осъществяване на терапевтичнна, корекционна, методическа и изследователска дейност. Практическата подготовка се осъществява в утвърдени бази за oбучение: болнични заведения, образователни институции, дневни центрове и др. Дипломираните имат възможност да практикуват самостоятелно или в екип, да се реализират в болничната и извънболничната помощ, в различните видове социални центрове в общността, служби за психично здраве; специализирани логопедични кабинети и центрове – частни и държавни към предучилищни и училищни заведения; центрове за деца с нарушения в развитието; центрове за социална рехабилитация и др. 

Завършилите придобиват ОКС „бакалавър" и могат да продължат образованието си в ОКС „магистър" в същото и друго професионално направление, след което в образователна и научната степен „доктор", и да участват в различни форми на продължаващо обучение.
Отворени врати на ФОЗ за логопедия


Студенти от специалност Логопедия на учебен обмен в Португалия