Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

За студенти и докторанти


Програма „Еразъм+" дава възможност на студенти и докторанти от МУ-Варна да проведат част от практическото си обучение в друг Европейски университет, който е наш партньор по програмата.

Информация относно партниращите ни университети по програма „Еразъм+" можете да намерите тук.

Периодът на практическо обучение в чужбина е част от програмата за обучение на студента в МУ-Варна. Студентите получават пълно признаване на успешно проведения период на мобилност по програма „Еразъм+".

Мобилностите могат да бъдат реализирани в процеса на придобиване на бакалавърска, магистърска или докторска степен.

Правилата на програмата позволяват провеждане на стажове с продължителност от 2 до 9 месеца.

Всеки студент може да проведе повече от една мобилност, като общата им продължителност за всеки цикъл на обучение (бакалавър, магистър, доктор) е максимум 12 месеца.

Поради спецификата на обучението по отделните специалности, мобилностите могат да се проведат по време на задължителните летни практики и държавни стажове на студентите.

Специалност „Медицина":
  • трети и четвърти курс – за провеждане на лятна практика;
  • шести курс – за провеждане на преддипломен стаж;
Специалност „Дентална медицина":
  • трети и четвърти курс – за провеждане на лятна практика;
Специалност „Фармация":
  • от втори до пети курс – за провеждане на практическо обучение по свободно избираеми дисциплини;
Специалности „Медицинска сестра" и „Акушерка":
  • четвърти курс – за провеждане на преддипломен стаж;
Бакалавърски програми: „Здравен мениджмънт" , „Управление на здравни грижи" , „Логопедия" – за провеждане на лятна учебна практика или преддипломен стаж;

Магистърски програми:  „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА", „Опазване и контрол на общественото здраве", „Фармацевтичен мениджмънт", „Здравен мениджмънт",  „Управление на здравните грижи", „Оптометрист" – за провеждане на практическо обучение по специалността;
 
Специалности от Медицински колеж - за провеждане на преддипломен стаж.


Условия за участие

Право на участие в мобилности по програма „Еразъм+" имат всички студенти от МУ-Варна.

Студентите трябва да имат  минимален среден успех от следването към момента на кандидатстване "Много добър 4,50", като те трябва да са положили успешно всички изпити към момента на подаване на документите.

За провеждане на Еразъм мобилност е необходимо минимално ниво В1 на владеене на езика, който ще се използва по време на практиката в чужбина. Ако студентът не отговаря на това условие, преди началото на стажа той/тя има безплатен достъп до онлайн езиков курс, за да достигне необходимото ниво.

За участие в програма „Еразъм+" могат да кандидатстват и докторанти от МУ-Варна с минимален среден успех от дипломата за висше образование "Много добър 4,50". Докторантите могат да проведат част от индивидуалния план на докторантурата си в друг европейски университет. За целта е необходимо предварително съгласуване на мобилността с научния ръководител и със съответната катедра в приемащия университет.