Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

КандидатстванеПроцедура за кандидатстване в МУ-Варна

В края на първи семестър на всяка академична година (през месец декември) МУ-Варна организира кампания за набиране на участници в програма „Еразъм+". Студентите кандидатстват за мобилности, които ще се провеждат през следващата академична година.

На сайта на МУ-Варна и на информационното табло по програма „Еразъм+" в отдел „Международно сътрудничество" се изнася съобщение със списък на местата, за които може да се кандидатства, необходимите документи и срок за кандидатстване.

 

Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване (по образец)
 2. Декларация за защита на личните данни по Студентска мобилност (по образец)
 3. Уверение от Учебен отдел за среден успех от следването за студенти (за докторанти - Копие на заповедта за зачисляване като редовен докторант и копие от дипломата за висше образование)
 4. Препоръка на български език:
  • за студенти – от преподавател в МУ-Варна
  • за докторанти – от ръководителя на докторантурата
 5. Сертификат за език, доказващ ниво на езикова подготовка (или копие от диплома за профилирано езиково обучение)

   
  Селекция на кандидатите

  Селектирането на кандидатите за участие в мобилности по  програма „Еразъм+" от МУ-Варна се осъществява на конкурсен принцип.

  След приключване на приема на документи се организира събеседване на езика, на който ще се провежда мобилността. Критериите за оценка на кандидатите по време на събеседването включват: аргументирана мотивация за участие в мобилност, комуникативни умения на студента, научна и обществена активност, инициативност и др.

  Класирането на кандидатите става според успеха от следването, резултатите от събеседването и реда на посочените университети, в които кандидатът желае да проведе мобилността. Предимство при класирането имат студенти, които не са участвали в мобилност и студенти с по-кратък опит в приемащата страна и в приемащата институция.

  Резултатите от селекцията се обявяват на участниците по електронна поща, на информационното табло на програма „Еразъм+" и на интернет - страницата на МУ-Варна.