Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Дейности

 Отдел „Проектна дейност” е звено в структурата на Медицински университет – Варна, което отговаря изцяло на променените реалности в сферата на висшето образование и подготовката на проекти. Дейността на отдела е структурирана за обединяване на усилията на всички научно-изследователски и административни звена за постигане на стратегическите цели на университета. Проектите са модерен инструмент за цялостната политика на ръководството за постигане на образователни, научно-изследователски и практически резултати. Работи се по всички програми, които позволяват участието на Медицински университет – Варна. Eкипът на отдел Проектна дейност":

  • търси активно възможности, обработва и разпространява информация за участие в международни проекти и програми, както и информира своевременно академичната общност и всички структури на университета за тях;
  • консултира екипите, подготвящи нови проекти за кандидатстване относно необходимите административни документи от страна на Медицински университет - Варна и координира подаването на документите със съответните екипи;
  • информира екипите и експертите за резултатите от срещи и преговори за международното участие на университетско ниво, свързано с международни проекти и програми;
  • участва в изграждането и поддържането на мрежа от потенциални партньори за включване на Медицински университет – Варна в международни проекти и програми;
  • участва в реализирането на дейностите по одобрени проекти – организиране на работни срещи, обучения, семинари и информационни дни;
  • организира изготвянето и подписването на договори и споразумения свързани с международни проекти и програми;
  • организира и поддържа документация и архив на университетските международни проекти и програми;​