Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Декларация за политиката по ЕразъмКрайната цел на нашата академична институция е да разработва и произвежда висококачествени човешки ресурси, напълно приспособими към стандартите и изискванията на разширяващия се европейски пазар на труда.

Международното сътрудничество и мобилност са приоритет за ръководството на Университета, неговата академична общност и студентите. Ето защо, ние постоянно търсим нови европейски партньорства, с готовност да подпишем двустранни споразумения за изпълнението на преподавателска и студентска мобилност.

Всички членове на нашата академична общност има правото и възможността да инициират процедура за между институционално споразумение, на базата на техните професионални връзки.

Избирайки нашите стратегически партньорства, ние вземаме под внимание географския баланс и приоритетите на преметната област, както и институционалния капацитет.

Ние изграждаме партньорства с университети и болници не само от Европа, но и с институции от цял свят.

Неразделна част от всички наши между институционални споразумения е обмена на студенти и преподаватели/служители, трансфер на информация, знания, практически умения и ноу-хау.

Ние търсим партньори, с високи научни и изследователски постижения в областта на медицината, стоматологията, фармацията, обществено здравеопазване и други социални науки.

От 2003 г., когато Медицински университет - Варна е удостоен с Университетска харта Еразъм, основният ни приоритет е да се осигурят стимули за студентска и преподавателска мобилност в Европа. Ние предлагаме на нашите студенти и преподаватели възможността да осъществят академични учебни посещения и обучение в чужбина, в признати европейски академични институции, както и възможността да се обогатят образователно, езиково и културно чрез обучение в различна страна. Целта е да се извлече полза от опита, придобит в партньорска европейска институция чрез трансфер на информация, знания, практически умения и ноу-хау.

Всички целеви групи ще се възползват от бъдещите дейности за мобилност в нашата институция:

Академичния и не-академичния състав - мобилността на персонала увеличава компетентността и мотивацията на преподавателите и научните работници.

Студентите - те адаптират своите специфични знания и практически умения към Европейските изисквания и стандарти в здравеопазването и медицината.

Значима част от нашата институционалната международна стратегия е създаването на съвместни магистърски програми с партньорски институции от ЕС и извън ЕС. Нашата цел е да подобрим качеството и приложимостта на висшето образование, за привличане на студенти, преподаватели и изследователи от цял свят и да допринесем за развитието на медицинската наука и човешкото здраве.

Участието в европейски и международни проекти за сътрудничество е интегрирано в нашата институционална  стратегия за модернизацията и интернационализация. Медицински университет - Варна е с дългогодишен опит в организирането и провеждането на национални и международни проекти и програми за подобряване на качеството на своите образователни, научни и изследователски дейности. Международното сътрудничество между европейските медицински институции и нашият университет е от съществено значение, с цел участие в други основни дейности по програмата, като: интензивни програми; многостранни проекти за разработване на нови учебни планове и модернизация на висшето образование; проекти за виртуални университети, и в крайна сметка, създаването на тематични мрежи с участието на консорциуми от партниращи академични институции, научни общности, професионални организации и бизнес партньори от публичния и частния сектор. Убедени сме, че само чрез международно сътрудничество и партньорство можем да отговорим на предизвикателствата на световната глобализацията и да изпълним нашата мисия.

Повишаването на нивото на образованост е много важно за нашата институция, като се вземат предвид необходимостта в Европа от образовани кадри изследователи, и особено липсата на медицинските специалисти в България и Европа. Участието в програмата увеличава компетентността и мотивацията на преподавателите и научните работници. Възможността да се получат богат международен научен опит привлича все повече студенти и изследователи към институцията. Участието в програмата значително подобрява качеството и приложимостта на предоставяното висшето образование. Участниците в мобилност адаптират своите знания и умения към международните изисквания и медицински стандарти. Те споделят своя ценен опит помагайки на своите колеги, пациенти и болници. Мобилността засилва трансграничното сътрудничество между Медицински университет - Варна, и нашите международни партньори. Тя се превръща в база за по-нататъшно научно и изследователско сътрудничество.