Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Реализиране на мобилоността

Кандидатстване към приемащия университет

След класиране на участниците, Еразъм-координаторът от МУ-Варна изпраща към приемащия университет информация (номинация) за одобрените Еразъм-студенти. Приемащият университет информира студентите, относно необходимите документи за кандидатстване, сроковете за изпращането им, възможностите за настаняване по време на мобилността и др.

Студентите подготвят изискваните документи и ги представят в Еразъм-офиса на МУ-Варна, за да бъдат подписани, подпечатани и изпратени в приемащата институция преди поставения краен срок:

  1. Споразумение за мобилност (Learning Agreement), съдържащо програмата за обучението/практиката на студента;
  2. Пълен комплект документи, изисквани от приемащия университет.
След получаване и разглеждане на кандидатурите, приемащият университет изпраща на студента писмо - потвърждение за одобрената мобилност.

Онлайн езиковата подкрепа

Онлайн езиковата подкрепа (OLS) е предназначена да помогне на участниците в „Еразъм+" да подобрят познанията си по езика, който ще използват по време на своето обучение или стаж в чужбина, така че да могат да извлекат максимална полза от този опит.

Студентите се подлагат на задължителна оценка на езиковите си познания преди периода на мобилност (онлайн тест).
 Резултатите от оценката на езиковите умения няма да попречат на участието в дейността за мобилност.

Въз основа на резултатите от оценката участниците могат да получат безплатен достъп до онлайн езиков курс преди и по време на престоя си в чужбина, за да подобрят своите езикови умения.

 След завръщането на участниците, езиковите им умения отново ще бъдат оценени, което ще им позволи да измерят напредъка, постигнат по време на престоя им в чужбина.

Реализиране на мобилността

Преди заминаване за провеждане на мобилността, се сключва индивидуален договор между студента и МУ-Варна, на базата на който на студента се изплаща определена финансова помощ (Еразъм грант), целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността. Размерът на финансовата помощ е в зависимост от продължителността на стажа и държавата в която се провежда.

Студентът получава от Еразъм-офиса на МУ-Варна Книжка за провеждане на стажа, която той/тя представя за попълване в клиниките на приемащата институция, а след приключване на мобилността представя за заверка в съответната катедра на МУ-Варна.