Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

КОЙ МОЖЕ ДА ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ?

Кандидат/координатор: участваща организация, която подава проектното предложение от името на всички партньори. Координаторът носи пълната отговорност да гарантира, че проектът се изпълнява в съответствие със споразумението. Неговата координационна роля включва следните задължения:

  • представлява и действа от името на алианса на Европейския университет в отношенията с Европейската комисия;
  • поема финансовата и юридическата отговорност за правилното оперативно, административно и финансово изпълнение на алианса на Европейския университет;
  • координира алианса на Европейския университет в сътрудничество с останалите партньори по проекта.


Пълноправни партньори са тези участващи организации, които допринасят активно за постигането на целите на Европейските университети. Всеки пълноправен партньор трябва да подпише мандат, с който предоставя на координиращата организация отговорността да действа като основен бенефициер и от негово име през периода на изпълнение на проекта;


Асоциирани партньори (по избор): В Европейските университети могат да участват асоциирани партньори, които допринасят за изпълнението на определени задачи/дейности по проекта или подпомагат разпространението на резултатите и мерките за устойчивост на алианса. По въпроси, свързани с управлението на договорните отношения, „асоциираните партньори" не се считат за част от партньорите на Европейския университет и не получават финансиране. Тяхното участие и роля в проекта и различни дейности трябва обаче да са ясно описани.


Свързани организации (незадължително): Организации, които допринасят за постигането на целите и дейностите на Европейския университет. Свързаните организации трябва да бъдат посочени в заявлението за отпускане на безвъзмездна помощ и да отговарят на изискванията, установени в Приложение III „Речник на основните термини" на Ръководството за програма "Еразъм+".