Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+"

КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 2: СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТИ

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ?

Терминът „университети" трябва да се разбира в най-широк смисъл, включително всички видове институции за висше образование. Инициативата „Европейски университети" отговаря на дългосрочна визия и в този контекст се очаква да бъдат изпълнени следните основни елементи от „Европейските университети" до 2025 г.:

 • Споделена, интегрирана, дългосрочна съвместна стратегия за образование, когато е възможно, свързана с научноизследователската дейност, иновациите и обществото като цяло:

 1. Въз основа на обща визия и споделени ценности, за постигането на високо ниво на засилено и устойчиво сътрудничество между различни нива на организацията и в различни области на дейност, като се опира на техните допълнителни силни страни.
 2. Персоналът на всички нива на участващите организации е оправомощен да прилага тази визи


 • Европейски междууниверситетски кампус на висшето образование, при което обикновено:

 1. Студентите, докторантите и персоналът могат да се движат безпроблемно (физически или практически), за да учат, обучават, преподават, правят научни изследвания, работят или споделят услуги в някоя от партньорските институции. Студентите персонализират своя избор къде и какво да учат в рамките на педагогически стабилни и логически структурирани учебни програми между различните институции за висше образование и други членове на алианса.
 2. Вградената мобилност на всички нива, включително бакалавърска, магистърска и докторска степен, е стандартна характеристика. Най-малко 50% от участниците в алианса трябва да се възползват от тази мобилност – физическа, виртуална или смесена.
 3. Нови съвместни и гъвкави учебни програми се осигуряват в три цикъла (бакалавър, магистър и докторантура), основани на междудисциплинарни/мултидисциплинарни и междусекторни подходи; интегриране на иновационни педагогики, включително използване на най-новите цифрови технологии. Докато съдържанието е персонализирано, сътрудничеството е глобално.
 4. Практически опит и/или опит в процеса на работа се предоставя от външни ментори, за да се насърчи предприемаческото мислене и да се развие ангажиментът на гражданското общество;
 5.  Студентският орган отразява разнообразието на населението (по отношение на социалните, икономическите и културните аспекти), включително учащите през целия живот, студенти на непълно работно време и нетрадиционни студенти. Гарантира се възможност за достъп, участие и завършване на недостатъчно представени групи и групи в неравностойно положение.

 

 • Европейски екипи, създаващи знания („подход, основан на предизвикателства") на студенти и академични учени, евентуално заедно с изследователи, предприятия, регионални участници и участници в гражданското общество – в зависимост от цялостната стратегия и визия на алианса – заедно решават социални и други предизвикателства по техен избор посредством мултидисциплинарен подход чрез:

 1. иновативно обучение и развитие, които да дадат на студентите и изследователите високотехнологична, предприемаческа, отворена наука и умения, удобни за прехвърляне, за бързо променящия се пазар на труда и икономика и общество на знанието, включително чрез прехвърляне на резултатите от научните изследвания обратно в образованието
 2. създаване на иновативни решения, адаптивни към различни региони в Европа


Освен това „европейските университети" ще действат като модели на добри практики за постепенно повишаване на качеството, международната конкурентоспособност и привлекателността на европейския пейзаж на висшето образование и следва да се превърнат в ключови елементи на Европейското образователно пространство, като стимулират високи постижения. Както се посочва в Съобщението „Изграждане на по-силна Европа: ролята на политиките за младежта, образованието и културата", „Създаването на Европейското образователно пространство ще даде възможност на държавите-членки на ЕС да постигнат повече и по-бързо, да укрепят техните системи за образование и обучение, като в същото време е източник на вдъхновение и модел на подражание за държавите извън ЕС." В тази връзка се очаква „европейските университети" да се ангажират, в сътрудничество със своите национални органи, да работят за постигането на съответните политически цели на Европейското образователно пространство, като: многоезичието; автоматичното признаване на академични квалификации и периоди на учене в чужбина, предвидени от участващите институции за висше образование в рамките на Алианса; използването на Европейската студентска карта, след като тя бъде напълно функционираща; както и ключовите ангажименти от Болоня (осигуряване на качество, признаване и, когато е приложимо, три цикъла на обучение).

 

Допълнителна информация за европейските университети се публикува на уебсайта на Европейската Комисия: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en