Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

КАКВИ СА КРИТЕРИИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ?

 

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ
Допустими участващи организации
Всяка институция за висше образование, притежаваща валидна Харта за висше образование „Еразъм" (ECHE), със свързаните с нея организации (ако има такива).
Кой може да кандидатства? Всяка допустима участваща институция за висше образование, установена в държава-членка на ЕС или друга държава по програмата, може да бъде кандидатът. Кандидатстващата организация подава предложение от името на всички организации, участващи в Европейския университет.
Брой и профил на участващите организации Европейският университет трябва да се състои от поне три институции за висше образование от най-малко три държави-членки на ЕС или други държави по програмата. Освен това, всяка публична/частна организация, активна в областта на образованието и обучението, научните изследвания и иновациите или в областта на труда, може да бъде част (като асоцииран партньор) от алианса.
Продължителност 3 години
Къде се кандидатства? Пред Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, разположена в Брюксел.
Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездна помощ не по-късно от 28 февруари 2019 до 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти на алианси, стартиращи между 1 септември и 1 декември същата година.

Следващи покани ще бъдат публикувани тук: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Как се кандидатства? Подробна информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите в Част В от Ръководството за програма „Еразъм+".

 

Кандидатстващите организации ще се оценяват по съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация моля направете справка с Част В от Ръководството за програма „Еразъм+".