Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

 

Проектът ще се оценява въз основа на следните критерии:

Съответствие на предложението
(максимум 25 точки)

- Цел: степента, до която предложението има за цел да реализира и да осигури напредъка към дългосрочната визия на действието (моля, вижте горепосочения раздел „Какво са европейските университети") и съответните заключения на Европейския съвет от 14 декември 2017 г.114)

- Принос за развитието на Европейското образователно пространство

- Съответствие на съвместната дългосрочна мисия в посланието, представено от алианса. Мисията трябва да бъде изрично одобрена от съответните органи за вземане на решения.

- Ниво на амбиция и иновативен подход на предложението, включително степента, до която алиансът ще укрепи и разшири сътрудничеството:
  • в осигуряването на образование, като се свържат, когато е възможно, с научните изследвания и иновациите, в сравнение с това, което вече е направено от членовете на алианса.
  • чрез иновативни и нови структурни модели
- Европейска добавена стойност. Доколко:
  • предложението демонстрира добавената стойност, получена чрез неговата транснационалност, по-специално за студенти,
  • предложението показва принос към регионалното развитие, напр. чрез включването на членовете на алианса в разработването и прилагането на стратегии за интелигентно специализиране
  • алиансът ще бъде от полза и за други институции за висше образование, главно в Европейския съюз, но и извън него, чрез стимулиране на върхови постижения.
Географски баланс
(максимум 15 точки)

- До каква степен алиансът включва голям брой институции за висше образование от различни географски райони115 и осигурява широк географски обхват в съответствие със Заключенията на Европейския съвет116.

- До каква степен кандидатът е мотивирал географския състав на алианса и е демонстрирал своята връзка с постигането на целите на европейските университети и на Европейското образователно пространство.

Качество на структурата и изпълнението на проекта
(максимум 20 точки)
- Съгласуваност между целите на предложението и съвместните планирани дейности за постигането им

- Ангажименти за постигане на целите на политиката на Европейското образователно пространство

- До каква степен предложението показва как разработването на съвместна стратегия и съвместните планирани дейности ще съответства на нивото на амбиция на европейските университети и на това, как тя ще допринесе ефективно за укрепването и подсилването на:
  • Високо качество на образованието, включително чрез иновативни педагогически модели за разработване на бъдещи умения и компетенции, използване на цифровите технологии, смесено обучение и учене в процеса на работа
  • Ниво на мобилност на студенти, персонал и изследователи
  • Когато е възможно, връзките между образованието и научните изследвания и иновациите, включително как резултатите от научните изследвания и иновациите ще се възстановят в образованието
  • Нивото на ангажираност с основните заинтересовани страни за насърчаване на обществения ангажимент на студентите и служителите, както и техните предприемачески ключови компетентности
  • Участие на местната общност
- Социалното разнообразие на студентския орган и подкрепящи мерки за насърчаване на достъпа, участието и завършването на групи, които са слабо представени и в неравностойно положение

- Работната програма и пътната карта ясно и категорично обхващат различните етапи и описват добре очаквания напредък, резултат и краен продукт между различните фази.

- Качество и финансови условия: алиансът е изготвил оценка и преглед на качеството, включително конкретни мерки за оценка на напредъка, процесите и резултатите (напр. чрез разработването на подходящи количествени и качествени показатели, включително обратна връзка от студенти и персонал). Мониторингът на качеството трябва да гарантира, че изпълнението на алианса е рентабилно.

Качество на договореностите за сътрудничество на алианса

(максимум 20 точки)

- Структура на споразумението: разпределението на отговорностите и задачите е ясно и подходящо, демонстрира финансовия, структурен и организационен ангажимент на най-високо институционално равнище, като същевременно дава възможност на целия персонал да бъде част от съвместното създаване на алианса, чрез осигуряване на образование и, когато е възможно, научни изследвания и иновации и на структурно ниво чрез структури за споделено управление, общо предлагане на услуги, бази данни, човешки ресурси и научна инфраструктура.

- Роли и отговорности: ясно се демонстрира капацитетът и активната роля на всеки Член на алианса за съвместно изпълнение на общата визия, стратегия и общи дейности.

- Допълняемост: до каква степен партньорите се допълват взаимно, включително по отношение на разнообразието от видове висши училища, или показват, че те си сътрудничат, за да получат добавена стойност и ефективност на разходите.

- Споразуменията за сътрудничество са добре разработени, за да увеличат максимално ползите от интегрираното сътрудничество чрез намаляване на съществуващите административни бариери и препятствия и да насърчават всички видове мобилност в рамките на алианса, включително мобилност към и от организации, различни от институциите за висше образование

- Предложението съдържа ясни договореност и разпределение на отговорностите за прозрачно и ефективно вземане на решения, разрешаване на спорове, отчитане и комуникация между участващите организации.

Устойчивост и разпространение

(максимум 20 точки)

- Дългосрочна стратегия за устойчивост на алианса: предложението включва раздел за устойчивостта, в който се посочва как всеки Член на алианса ще подкрепи това финансово или по друг начин с цел да бъде устойчив извън периода, финансиран от ЕС.

- Капацитетът на алианса да действа като ролеви модел: до каква степен резултатите и добрите практики, създадени от алианса, ще бъдат споделени и ще имат потенциала да бъдат интегрирани в други институции за висше образование, с които те си сътрудничат извън рамките на алианса, включително насърчаване на сътрудничеството с други институции за висше образование, предимно в Европейския съюз, но и извън него.

- Разпространение: предложението предвижда ясен план за разпространение на установените резултати и добри практики и включва подходящи човешки и финансови ресурси, дейности, инструменти и комуникационни канали, включително използването на социални медии, за да се гарантира, че резултатите и ползите ще бъдат прехвърлени и споделени открито и ефективно за широк кръг заинтересовани страни по време на и след периода на финансиране на алианса на Европейски университети;

- Отворени образователни и открити научни и граждански научни ресурси: Ако е уместно и в рамките на съществуващите национални и европейски правни рамки, в предложението се описва как ще бъдат предоставени данни, материали, документи и аудиовизуални и социални медийни дейности, за да могат данните да бъдат търсени, достъпни, оперативно съвместими и повторно използваеми (FAIR) za други институции за висше образование и европейски университети в Европа.


За да бъдат допуснати до разглеждане за финансиране, предложенията трябва да получат поне 70 точки. Освен това те трябва да наберат минимум 13 точки за категорията „уместност на предложението", 11 точки за категориите „качество на предложението и изпълнението", "качество на споразуменията за сътрудничество на алианса" и „устойчивост и разпространение" и 8 точки за категорията „географски баланс."

Дейността за осигуряване на качеството трябва да е интегриран компонент на проекта, за да се гарантира, че Европейските университети ще реализират успешно планираните резултати и ще постигнат въздействие, надхвърлящо обхвата на отделната партньорска организация. Европейските университети трябва да реализират целенасочени дейности за разпространение на резултатите, които трябва да обхванат заинтересованите страни, лицата, определящи политиката, специалистите в областта и предприятията. Като общо правило резултатите трябва да бъдат публикувани под формата на отворени образователни ресурси (ООР), както и на подходящи професионални, секторни или принадлежащи на компетентни органи платформи.