Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Летни практики в Русия и Украйна


Дати за провеждане на лятна практика през 2020 г.


Партньори на МУ-Варна за провеждане на летен стаж

РУСИЯ

Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов"

За стажа могат да кандидатстват:

 • студенти 4-ти и 5-ти курс „Медицина" и „Дентална медицина";
 • студенти 3-ти и 4-ти курс „Фармация"                       


Северозападен държавен медицински университет „И. И. Мечников" – Санкт Петербург

За стажа могат да кандидатстват:

 • студенти 3-ти, 4-ти и 5-ти курс „Медицина" и „Дентална медицина"
 • студенти обучаващи се в магистърски програми на Факултета по обществено здравеопазване 
 • специализанти и докторанти по някое от направленията хирургия, кардиология, микробиология, анестезиология, интензивно лечение, дентална медицина, хигиена и епидемиология

 

УКРАЙНА

Харковски държавен медицински университет, Харков

За стажа могат да кандидатстват:

 • студенти 4-ти курс специалност „Дентална медицина"
 • студенти обучаващи се във Факултета по обществено здравеопазване 


Кой може да участва?

Право на участие в летните практики в Русия и Украйна имат всички студенти записани в трети, четвърти или пети курс в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, които отговарят на следните условия за кандидатстване:

 • Студентите трябва да имат минимален среден успех от следването към момента на кандидатстване "Много добър 4,50";
 • Студентите трябва да са положили успешно всички изпити към момента на кандидатстване;
 • Студентите могат да проведат повече от една лятна практика, през периода на своето обучение в МУ-Варна, но не в един и същ университет;
 • За провеждане на лятна практика в Русия или Украйна е необходимо владеене на английски език, което се удостоверява със сертификат и/или диплома за завършено средно образование със засилено изучаване на английски език. Владеенето на руски език е предимство;
 • Студенти, които активно участват в обществените и академичните дейности на университета;
 • Студенти, които имат възможност да съдействат през периода юли-август на чуждестранни студенти, пристигащи от Русия и Украйна за летен стаж в базите на МУ-Варна (посрещане/трансфер от-до летището, помощ при настаняване в общежитието на МУ-Варна, съдействие при осъществяване на културната програма). 

 

Документи за кандидатстване

Студентите, които желаят да проведат летен стаж в Русия и Украйна, трябва да подадат документи за участие в отдел "Международно сътрудничество" (Медицински университет – Варна, ул. "Марин Дринов" 55, етаж  2, стая 209, Тел. 052/677109, e-mail: international_relations@mu-varna.bg)  в периода 20 февруари – 6 март.

Ако желаете да проведете летен стаж, моля да подадете следните документи:

 • ​Формуляр за кандидатстване, с възможност за включване до 3 университета (попълва се на компютър).
 • Мотивационно писмо, в което се посочва: причините за избора на конкретният университет за провеждане на лятна практика; цели, очаквани резултати (образователни, професионални, социални). Формулярът на мотивационното писмо е включен във формуляра за кандидатстване.
 • Снимка, приложена на формуляра за кандидатстване.
 • Молба свободен текст до декана на съответния факултет (попълва се на компютър).
 • Уверение от Учебен отдел за среден успех от следването за студенти.
 • Сертификат, доказващ ниво на езикова подготовка, или копие от диплома за профилирано езиково обучение (езикова гимназия, математическа гимназия и др.).
 • Декларация за защита на лични данни.


 

Интервю

Студентите се информират по e-mail или телефон от отдел "Международно сътрудничество" относно датата, часът и мястото на провеждане на интервюто.

Студентите поканени за интервю трябва да са навреме в определения час и място. 

Подборът на заминаващи студенти за лятна практика се осъществява чрез конкурс, който се организира от отдел „Международно сътрудничество". Интервютата се провеждат на английски и руски език.

Интервютата на кандидатите се провеждат от изпитни комисии така, че да се гарантира безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора, както и липса на конфликт на интереси от страна на лицата, провеждащи интервютата.

По време на интервюто се преценяват: аргументирана мотивация на кандидата за участие в летните стажове, комуникативни умения, обществена активност, спортни постижения, обща култура, инициативност и др.

Кандидатът получава оценка от интервюто, която е един от критериите за подбор.


Действия след одобрение за участие в летен стаж  

Студентите, които са одобрени да проведат летен стаж в Русия, трябва да подадат следните допълнителни документи, съгласно определените срокове от отдел "Международно сътрудничество":

 • Задграничен паспорт – в който има не по – малко от 2 чисти (празни) страници за визи,  който е валиден в продължение на 1,5 години от датата на започване срока на действие на визата или не по-малко от 6 месеца валидност след изтичане на визата; 
 • Ако не сте гражданин на РБ, то е необходимо да представите допълнително копие от документа (лична карта, регистрационна карта за временно пребиваване), потвърждаващ пребиваването Ви на територията на Република България.
 • Цветна снимка – Моля да предоставите в отдел "Международно сътрудничество" една актуална цветна снимка, която да отговаря на следните изисквания: Размер 3,5 мм на 4,5 мм; Цветна снимка на бял фон, в анфас; Лицето и горната част на раменете трябва да се виждат на снимката, размерът на лицето трябва да заема 70-80% от цялата снимка; Снимката трябва да е разпечатана на висококачествена гланцова фотохартия; Осветяването на снимката трябва да е равномерно, без сенки, без ефект „червени очи"; Очите трябва да са отворени и да се виждат, да не са скрити от косата; Ако на снимката лицето е с диоптрични очила, е задължително очите да се виждат, без отразяване на светкавицата в очилата, без затъмнени стъкла.
 • Полица на медицинска застраховка с покритие най-малко 35 000 Евро, която е валидна на територията на Руската Федерация и срока на действие на визата, Сканирано копие на полицата се изпраща до отдел "Международно сътрудничество" на e-mail: international_relations@mu-varna.bg.
 • Медицинско удостоверение с всички тестове и резултати от ваксинация и имунизации, включително дати и резултати от хепатит (B, C), HIV/СПИН, ППД (Манту), Васерман (сифилис), морбили, рубеола и варицела; (резултатите от теста трябва да са с дата не по-рано от 1 месец преди началото на практиката).


Отчетна документация

Не по-късно от 30 дни след провеждане на мобилността, студентите участвали в програмата за летен стаж в Русия или Украйна  трябва да предоставят кратък доклад за стажа си в отдел "Международно сътрудничество" (e-mail: international_relations@mu-varna.bg).