Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Национална пътна карта за научна инфраструктура

 

Проект: „ Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура ЕURO-ARGO" (НИ MASRI)

Програма: Инфраструктура включена в Националната пътна карта за научна инфраструктура

Години на изпълнение: 2017 г. - 2023 г.

Цели на проекта:

Целта на проект МАСРИ е подобряване координацията и интегриране усилията на съществуващите научни инфраструктури за морски изследвания за обединяването им в единна, комуникационно свързана система, позволяваща комплексен подход при провеждане на морски научни изследвания и включване в европейските инфраструктурни мрежи и проекти за развитие на морските изследвания.