Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

КАКВО ЩЕ ПОДКРЕПИ ТОВА ДЕЙСТВИЕ?

 

Това действие ще подкрепи институциите за висше образование, които надхвърлят съществуващите модели за сътрудничество в областта на висшето образование, и постепенно ще постигнат дългосрочната амбициозна визия за „Европейски университети."

  • Това действие ще изследва различни иновативни и структурни модели за прилагане и постигане на дългосрочната визия, посочена в раздела „Какво представляват европейските университети." С него ще се подпомогне създаването на съюзи, в идеалния случай съставен от 5 до 8 партньора, или чрез създаване на нови партньорства за сътрудничество или чрез усъвършенстване на съществуващите партньорства чрез подход на стъпка по стъпка. Те ще имат възможността да свържат академични и неакадемични партньори от света на труда и да израстват на по-късен етап.
  • Чрез тази дейност институциите за висше образование постепенно ще изпълняват дейностите, които са необходими за постигането на тяхната дългосрочна визия, като се започне с повишаване на степента им на интеграция. За да постигнат тази цел, те ще се договорят за послание на мисията на институционално ниво на всеки от членовете на алианса. Мисията трябва да включва пълна съвместна стратегия за постигане на високо ниво на засилено и устойчиво сътрудничество между различни нива на организацията (напр. мениджмънт, академични среди, професионален/помощен персонал и студенти) и в различни сфери на дейност (силен фокус върху образованието с връзки, когато е възможно, към научните изследвания и иновациите и услуги за обществото), като надгражда техните допълнителни силни страни.
  • Тъй като това действие следва подход отдолу-нагоре, всеки алианс ще има гъвкавостта да оформи своя съвместен работен план на дейностите, който е най-подходящ за постигането на техните стратегически цели и това в крайна сметка ще им помогне да постигнат дългосрочната визия на европейските университети, както е описано по-горе. Този съвместен работен план за дейностите следва да бъде подкрепен от планирането на подходящи и ефикасни общи управленски структури. Примери за установяване на тясно сътрудничество между институционалните управленски структури са: създаване на съвместни съвети, разработване на общ набор от физически и виртуални интелектуални и административни ресурси, разпределение на споделените ресурси, общо предоставяне на инфраструктура, данни и услуги като подкрепа на студенти, изследователи и служители, администрацията и международните отношения, когато е възможно цифровизирани съвместни процеси).
  • Съвместният работен план следва да включва и дейности за постигане на високи амбиции по отношение на мобилността, социалното приобщаване и подхода, основан на предизвикателства. Алиансите трябва да се ангажират и с ключови заинтересовани страни в образованието и, когато е възможно, с научни изследвания и иновации, за да насърчат обществения ангажимент на студентите и служителите, както и техните предприемачески ключови компетентности. Това действие ще подпомогне институциите за висше образование при осъществяването на първите стъпки на този съвместен работен план за дейности.