Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

КАКВИ СА ПРАВИЛАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Максимален принос на ЕС за 3-годишен европейски университет: 5 000 000 евро

Бюджетът на алиансите на европейските университети ще се основава на действително направените разходи от дейността на алианса. Безвъзмездната помощ от ЕС ще има за цел да съфинансира тези дейности до максимум 80% от общите допустими разходи.

Поисканият бюджет ще трябва да бъде оправдан във връзка с планираните дейности, описани във формуляра за кандидатстване. Всички разходи ще трябва да бъдат напълно описани и обосновани.

Разходите трябва да съответстват на разходите, направени от участващите институции в съответствие с обичайната им политика. По-специално за възнагражденията, разходите следва да са в съответствие с обичайната политика за действителните заплати плюс социално-осигурителните вноски и другите законоустановени разходи, обикновено включени във възнагражденията; разходите за пътувания и индивидуалната подкрепа следва да съответстват на обичайните практики на участващите институции/организации за пътуване и настаняване; разходите за оборудване трябва да бъдат отписани в съответствие с обичайната счетоводна практика на бенефициента.

Разходите (включително оборудване и подизпълнители) трябва да бъдат разумни, обосновани и пряко свързани с постигането на целите на алианса на Европейски университети. Освен това подизпълнителите ще трябва да спазват правилата на ЕС за обществените поръчки.

Различните бюджетни позиции следва да бъдат организирани, както следва:

 Допустими разходиМеханизъм на финансиранеРазмерПравило за отпускане
1. ПРЕКИ РАЗХОДИ  Допустими разходи, които действително са направени   
1.1 Разходи за персонал Разходи за служителите, назначен по проекта (постоянни и временни) от участващите институции/организации, включващ действителни заплати плюс социални осигуровки и други законоустановени разходи, включени в тяхното възнаграждение. Максимум 60% от общите допустими разходиБезвъзмездната помощ трябва да се използва за покриване на разходите за персонал за всички бенефициери, когато изпълняват задачи, които са пряко свързани с постигането на целите на Европейския университет.
1.2 Пътни разходи Принос към пътните разходи на участниците от тяхното място на произход до мястото на провеждане на дейността и обратно.  Максимум 10% от общите допустими разходиПриложимо за служители (постоянни и временни), студенти и докторанти от участващите институции/организации, участващи в действието (напр. за обучение и учебни дейности, срещи, работни срещи и семинари).
1.3 Индивидуална подкрепа Разходи, пряко свързани с издръжката и настаняването на участниците по време на дейността, в която взимат участие.   Максимум 20% от общите допустими разходи

Приложимо за студенти и кандидати за докторанти (постоянни и временни) от участващите институции / организации (напр. за обучение и учебни дейности, срещи, работни срещи и семинари). Тези разходи трябва да обхващат дейности за мобилност с ограничена продължителност.

(максимум 3 месеца).

1.4 Оборудване Разходи за амортизация на оборудване или други активи (нови или втора ръка), при условие че те действително са направени от участващите институции за висше образование.  Максимум 5% от общите допустими разходиСамо частта от разходите за амортизация, наем и лизинг на оборудването е допустима за частта, съответстваща на продължителността на периода на финансиране и на процента на действителното използване за целите на действието. Само разходите за амортизации за оборудване или други активи, пряко свързани с разработването на иновативни педагогически, смесени и/или дейности за учене в процеса на работа, са допустими.
1.5 Други разходи

Разходи, свързани с:

  • Прехвърляне на най-добри практики във институциите за висше образование извън алианса
  • Разпространение на знания и информация (напр.: реклама в медиите, рекламни материали и дейности);
  • Наемане на помещения за големи събития
  • Одити;
  • Банкови такси, включително банкова гаранция, при поискване от Изпълнителната агенция;
  • Възлагане на подизпълнители за конкретни задачи;
  • Пътни и/или дневни разходи на трети страни (експерти, преподаватели, лектори и др.), допринасящи за дейностите на Европейския университет

 

  Максимум 5% от общите допустими разходи

Възлагането на подизпълнители е възможно само в обосновани случаи за конкретни задачи, свързани с проекта, когато те не могат да бъдат изпълнявани от самите членове на консорциума или когато естеството на дейността по-специално изисква външни услуги. Не е възможно възлагането на подизпълнители на основни дейности по проекти като управление на учебни и/или проекти (общо управление и координация, мониторинг, финансово управление, докладване пред EACEA).

Членове на служителите на събенефициерите нямат право да участват като подизпълнители по проекта.

Пътните и дневните разходи за хора, които не принадлежат към една от партньорските организации, могат да бъдат съфинансирани, когато тези лица са поканени от консорциума да участват в основните дейности на Европейския университет.

2. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ  

до максимум 7% от общите допустими разходи за дейността.

Фиксирана ставка, в размер до 7% от допустимите преки разходи по проекта, е допустима за отчитане като непряк разход, представляващ общи административни разноски на бенефициера, които могат да се разглеждат като разходи, свързани с осъществяването на проекта (напр. електроенергия или интернет достъп, разходи за помещения, и пр.), но все още не са обхванати от допустимите преки разходи.

 Единна ставка