Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

                                                                                                                             


                                     Наименование на проекта: Студентски практики  фаза 2 - BG05M2ОP001-2.013

Програма: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"

Години на изпълнение: 2019 г. - 2023 г.

Цели на проекта:

  • Подпомагане подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда.
  • Улесняване на прехода от образователните институции към работното място и повишаване на успешната реализация на младите хора на трудовия пазар.
  • Подпомагане и насърчаване изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса.
  • Увеличаване на стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда.
  • Стимулиране на нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането.
  • Осигуряване на предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда.
  • Подпомагане създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.