Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Кариерен форум за студенти от Медицински университет – Варна

Отворен кариерен форум за студенти от Медицински университет – Варна даде възможност на работодатели от различни здравни институции, държавни и частни структури да представят свободни работни позиции (временни или постоянни), както и студентски стажове. Събитието се проведе на 15.11.2022 г. в Рослин Димят Хотел Варна. Организатори бяха Медицински университет – Варна и Център за кариерно развитие (ЦКР). В откритото кариерно изложение в сферата на здравеопазването могат се включиха студенти, обучаващи се в професионални направления 7.1. Медицина и 7.5. Здравни грижи. Събитието се осъществи по проект № BG05M2ОP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 и съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Страница 1 от 3