Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Кинезитерапевти в УМБАЛ „Св. Марина”

Студенти от специалност "Кинезитерапия" се обучават в реална работна среда в Клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ "Св. Марина" при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Бъдещите кинезитерапевти имат възможност да наблюдават и участват още от първи курс в реални рехабилитационни процедури, прилагани на пациенти. Обучението по кинезитерапия стартира от Академичната 2020-2021 година. То се осъществява в редовна форма по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Изучаването на "Кинезитерапия" е с продължителност четири години и завършва с държавен изпит. Основната цел и задачи на обучението е да се подготвят специалисти, необходими за кинезитерапевтичната практика в системата на здравеопазването, в обществения и в частния сектор, социални домове, кинезитерапевтични и спортни центрове за извършване на функционално-диагностична, профилактична, лечебна и рехабилитационна дейност във всички възрастови и професионални групи, включително промоция на здравето. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3