Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Изследване на черноморските миди

Гл. ас. Катя Пейчева, дх изследва безопасността на черноморски миди по отношение съдържанието на токсични и есенциални елементи, както и за оценка на риска от консумацията им за човешкото здраве. Експерименталната работа е част от проект "Проучване на биологичната активност и функционалните свойства на тъкан от черноморски двучерупчести (M. galloprovincialis, C. gallina и D. trunculus) като ресурс за природни нутрацевтици", финансиран от Фонд Научни изследвания на МОН". Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3