Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Вижте трето класиране за част от специалностите в МУ-Варна, което излиза днес – 3 август

Днес се обявява трето класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Шумен и Велико Търново, „Кинезитерапия" и специалностите от Медицински колеж – Варна – „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве" за обучение по държавна поръчка, за което се осигуряват средства за издръжка с трансфери от държавния бюджет. Сроковете за записване можете да видите тук , а класирането можете да видите в профила си от тук. Повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

ВАЖНО за класираните кандидат-студенти по специалността „Рентгенов лаборант": преди да бъдат записани за студенти задължително представят Удостоверение за проведен периодичен медицински преглед за годността им при работа с източници на йонизиращо лъчение, издадено от Националния център по радиобиология и радиационна защита (гр. София, ул. „Св. Георги Софийски" №3, двор на Военномедицинска академия, сграда 7).

Трето класиране за специалностите „Здравен мениджмънт", ОКС „бакалавър", „Логопедия" и „Медицински оптик" за обучение по държавна поръчка, за което се осигуряват средства за издръжка с трансфери от държавния бюджет, може да видите тук (включително сроковете за записване) или в профила си от тук. Повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават заявление за участие в следващите класирания.

Всички класирани не по първо желание студенти са длъжни:

1. Ако класирането ги удовлетворява – да осъществят процедура на записване, което се счита за окончателно и без право на участие в следващи класирания.

2. Ако класирането не ги удовлетворява – за участие в следващо класиране (до трето включително за конкретната група специалности) кандидат-студентите подават заявление за прекласиране на електронната поща на съответния деканат, в срок, определен в заповедта на Ректора. В противен случай губят право за участие в следващо класиране. Подалите заявление запазват правото си да участват в следващо класиране за някое от по-силните си желания. В случай, че до трето класиране включително кандидатът не се придвижи в класирането, запазва вече спечеленото място. При придвижване в класирането кандидатът запазва новото място (до трето класиране включително), освобождавайки първоначално спечеленото. Кандидат-студентът не може да бъде класиран в следващо класиране за по-нежелана специалност от тази на спечеленото място.

Класираните не по първо желание кандидати, подават собственоръчно подписано и сканирано/снимано заявление за прекласиране към деканата (колежа/филиала), в който са класирани, на следните електронни адреси:

- Деканат „Обществено здравеопазване" (за приетите в специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" в гр. Варна, „Кинезитерапия", „Логопедия" и „Здравен мениджмънт", ОКС „бакалавър"): ksk_foz@mu-varna.bg;

- Медицински колеж – Варна (за приетите в специалностите „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Рехабилитатор", „Медицински козметик", „Инспектор по обществено здраве" и „Медицински оптик"): ksk_college@mu-varna.bg;

- Филиал Шумен (за приетите в специалността „Акушерка" в гр. Шумен): ksk_fsh@mu-varna.bg;

- Филиал Велико Търново (за приетите в специалността „Медицинска сестра" в гр. Велико Търново): ksk_fvt@mu-varna.bg.

Обръщаме внимание на всички класирани кандидати, че тези от тях, които не са подали заявления за прекласиране и незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Очаквайте публикуването на четвърто класиране за посочените специалности (в случай, че има останали незаети места) на 8 август 2022 г. (понеделник), а записването на приетите студенти и подаване на заявления за прекласиране ще започне от 9 август 2022 г. (вторник).

Важна информация относно класиранията в МУ-Варна може да намерите тук.

 

Ръководството на МУ-Варна поздравява всички приети студенти

за показаните високи резултати и постигнатия успех.

С радост ще Ви очакваме на първия учебен ден!

 
 
Виж още:Прием2022/2023