Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Електронното обучение в МУ-Варна стартира нормално

Във връзка с решение на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение в страната, предвид увеличаването на броя на установените случаи на заразени с Корона вирус и Заповед на Ректора проф. д-р Валентин Игнатов, д.м., обучението по всички специалности в МУ– Варна премина изцяло в електронна среда от 14.03.2020 г.

Обучението се провежда по утвърден график чрез електронната система Blackboard на университета, както и чрез други технически средства и платформи, въведени в обучителния процес. За всеки студент и преподавател в МУ-Варна е осигурен непрекъснат достъп до платформата BlackBoard. Предоставени са инструкции за преминаване към онлайн обучение, включително и за използването на Форуми (дискусии) и виртуална класна стая. Осигурена е непрестанна подкрепа за всички студенти и преподаватели от Центъра за електронно и дистанционно обучение.

Учебният материал се предоставя в електронна среда след гъвкаво преструктуриране и преценка на възможностите. На студентите се поставят задачи, които се изпълняват изцяло в електронна среда и не се налага напускане на домовете и физическото им събиране в групи. Библиотеката на МУ–Варна е осигурила за преподаватели и студенти електронно обслужване и отдалечен достъп до необходимите ресурси.

Отложено е провеждането на държавен стаж в клиничните бази, както и на всички изпити (включително и държавни), ако не могат да бъдат проведени изцяло в електронна среда. За графика на тяхното провеждане всички студенти ще бъдат информирани в сайта на университета.

Напомняме, че административното обслужване на студентите се осъществява изцяло по електронен път чрез системата  „УЕБ Студент" и / или на имейл до съответния деканат/учебна канцелария.

Ръководството на МУ-Варна призовава всички студенти да стоят в изолация и да не се събират на групи, да не пътуват и да спазват всички препоръки на компетентните органи. Студентите не се допускат на територията и в базите на университета.

Благодарим на всички за усилията,  ангажираността и мотивацията да се справим с динамичнопроменящата се ситуация!