Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

На вниманието на кандидат-студентите за учебната 2022/2023 г. в МУ-Варна

 

Във връзка с подготовката и провеждането на кандидатстудентската кампания за учебната 2022/2023 г. в МУ-Варна, са публикувани отговори на най-често задаваните въпроси от страна на кандидат-студентите, които се обучават по новата учебна програма в средните училища на територията на Република България и предстои да получат дипломите си за средно образование през 2022 г., както и тези, които са завършили средното си образование през предходни години:

Въпрос 1: Какъв ще бъде форматът на изпитите по биология и химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" в МУ-Варна за учебната 2022/2023 г.?

Отговор: Форматът на изпитите по биология и химия се запазва непроменен, спрямо този за кандидатстудентската кампания за учебната 2021/2022 г.

Важно е да знаете, че:

  • Изпитът по биология представлява решаване на комбинация от тестови въпроси. Тестовите въпроси са от сборниците с тестови задачи по биология за 8, 9 и 10 клас, издадени от МУ-Варна съответно през 2014, 2015 и 2016 г. Информация за сборниците* можете да откриете тук;
  • Изпитът по химия включва решаване на една задача и тест. Задачата е от Сборника със задачи за кандидатстудентски изпит по химия, издаден от МУ-Варна през 2018 г., определена на изпита чрез лотариен принцип от раздел „Неорганична химия" или раздел „Органична химия". Тестът включва въпроси, публикувани в Сборника с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия, издаден от МУ-Варна през 2018 г. Информация за сборниците* можете да откриете тук.

Въпрос 2: Кои са темите, учебниците и сборниците за подготовка за изпита по биология за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" за кандидатстващите за учебната 2022/2023 г.?

Отговор: Информация за програмата с темите за изпита по биология можете да видите тук, а тук можете да се запознаете с учебниците** и сборниците за подготовка.

Важно е да знаете, че:

Сборниците* с тестови задачи за подготовка по биология за 8, 9 и 10 клас, издадени от МУ-Варна съответно през 2014, 2015 и 2016 г., остават непроменени за кандидат-студентите за учебната 2022/2023 г.


Въпрос 3: Кои са темите, учебниците и сборниците за подготовка за изпита по химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" за кандидатстващите за учебната 2022/2023 г.?

Отговор: Информация за програмата за изпита по химия можете да видите тук, а тук можете да се запознаете с учебниците** и сборниците за подготовка.

Важно е да знаете, че:

  • Сборниците* с тестови въпроси и задачи за подготовка по химия, издадени от МУ-Варна през 2018 г., остават непроменени за кандидат-студентите за учебната 2022/2023 г.

Въпрос 4: Как ще се образува балът за класиране за специалностите след завършено средно образование за учебната 2022/2023 г. в МУ-Варна?

Отговор: Балът за класиране ще се образува, както следва:

  • За специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" като сбор от: оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и утроената оценка от конкурсните изпити по биология и химия в МУ-Варна. Максималният бал е 42. Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете;
  • За направление „Военен лекар" като сбор от: оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и утроената оценка от конкурсните изпити по биология и химия в МУ-Варна. Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете. Към това се добавя оценката от изпита по физическа подготовка плюс допълнителни единици от психологическата пригодност. При получен резултат „неиздържал" на теста по английски език от получения бал се изважда 0.50;
  • За специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка", „Кинезитерапия", „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Рентгенов лаборант" като сбор от: оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и утроената оценка от конкурсния изпит тест по биология в МУ-Варна. Максималният бал е 24. Кандидат-студентите за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", които имат оценки от изпита по биология от предварителната и редовната сесия, участват в класирането с по-високата от двете. Оценката от предварителния изпит по биология не е балообразуваща при кандидатстване за други специалности;
  • За специалността „Зъботехник" като сбор от: оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и утроената оценка от състезателния изпит по моделиране в МУ-Варна. Максималният бал е 24;
  • За специалностите „Здравен мениджмънт" (образователно-квалификационна степен „бакалавър"), „Логопедия", „Медицински оптик" и „Биомедицинска техника и технологии" като сбор от: удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература и средния успех от дипломата за средно образование. Максималният бал е 18;

Важно е да знаете, че:

При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература;

Когато в дипломата за средно образование няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, кандидатът може да валидира компетентности по този учебен предмет в съответствие с чл. 166, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и по реда на Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците. В този случай при образуването на състезателния бал се включва оценката от удостоверението по чл. 168, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование;


Въпрос 5: Възможно ли е за учебната 2022/2023 г. да се кандидатства с диплома за средно образование, издадена през предходни години или е задължително ученикът да е учил по новата учебна програма?

Отговор: В МУ-Варна могат да кандидатстват лица, които имат документ за завършено средно образование, осигуряващо им право да се обучават във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование, независимо от година му на издаване.


* Посочените издания на сборници с тестови въпроси и задачи за кандидатстудентските изпити в МУ-Варна включват и материал, който понастоящем се изучава не само в първо гимназиално ниво, но и във втори гимназиален етап в рамките на профилиращите предмети по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.

 ** При подготовката за кандидатстудентските изпити за прием в МУ-Варна за учебната 2022/2023 година се препоръчва използването на учебници и учебни помагала по биология и здравно образование и по химия и опазване на околната среда, издадени както преди 2017 г., така и тези, издадени в периода от 2017-2021 година, утвърдени със заповед на Министерството на образованието и науката за предучилищно и училищно образование, задължителна и профилирана подготовка.

 

При възникнали допълнителни въпроси, кандидат-студентите могат да пишат на електронната поща на кандидатстудентската кампания на МУ-Варна: ksk@mu-varna.bg.


  
 
Виж още:прием 2022/2023