Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

На вниманието на кандидат-студентите за учебната 2022/2023 г. в МУ-Варна

 
Във връзка с подготовката и провеждането на кандидатстудентската кампания за учебната 2022/2023 г. в МУ-Варна, са публикувани отговори на най-често задаваните въпроси от страна на кандидат-студентите, които се обучават по новата учебна програма в средните училища на територията на Република България и предстои да получат дипломите си за средно образование през 2022 г.:
 
Въпрос 1: Какъв ще бъде форматът на изпитите по биология и химия за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ в МУ-Варна за учебната 2022/2023 г.?
Отговор: Форматът на изпитите по биология и химия се запазва непроменен.
Важно е да знаете, че:
          -  Изпитът по биология представлява решаване на комбинация от тестови въпроси. Тестовите въпроси са от сборниците с тестови задачи по биология за 8, 9 и 10 клас, издадени от МУ-Варна съответно през 2014, 2015 и 2016 г. Информация за сборниците* можете да откриете тук;
        - Изпитът по химия включва решаване на една задача и тест. Задачата е от Сборника със задачи за кандидатстудентски изпит по химия, издаден от МУ-Варна през 2018 г., определена на изпита чрез лотариен принцип от раздел „Неорганична химия“ или раздел „Органична химия“. Тестът включва въпроси, публикувани в Сборника с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия, издаден от МУ-Варна през 2018 г. Информация за сборниците* можете да откриете тук.
 
Въпрос 2: Кои са темите, учебниците и сборниците за подготовка за изпита по биология за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ за кандидатстващите за учебната 2022/2023 г.?
Отговор: Информация за програмата с темите за изпита по биология можете да видите тук, а тук можете да се запознаете с учебниците** и сборниците за подготовка.
Важно е да знаете, че:
           -  Сборниците* с тестови задачи за подготовка по биология за 8, 9 и 10 клас, издадени от МУ-Варна съответно през 2014, 2015 и 2016 г., остават непроменени за кандидат-студентите за учебната 2022/2023 г.
 
Въпрос 3: Кои са темите, учебниците и сборниците за подготовка за изпита по химия за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ за кандидатстващите за учебната 2022/2023 г.?
Отговор: Информация за програмата за изпита по химия можете да видите тук, а тук можете да се запознаете с учебниците** и сборниците за подготовка.
Важно е да знаете, че:
          -  Сборниците* с тестови въпроси и задачи за подготовка по химия, издадени от МУ-Варна през 2018 г., остават непроменени за кандидат-студентите за учебната 2022/2023 г.
 
Въпрос 4: Възможно ли е за учебната 2022/2023 г. да се кандидатства с диплома за средно образование, издадена през предходни години или е задължително ученикът да е учил по новата учебна програма?
Отговор: В МУ-Варна могат да кандидатстват лица, които имат документ за завършено средно образование, осигуряващо им право да се обучават във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование, независимо от година му на издаване.
Важно е да знаете, че:
         -  В дипломата за средно образование на завършилите през предходни години или завършилите в чужбина трябва да бъдат включени балообразуващите оценки за специалността, за която се кандидатства. Когато в дипломата за средно образование няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, кандидатът може да валидира компетентности по този учебен предмет в съответствие с чл. 166, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и по реда на Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците. В този случай при образуването на състезателния бал се включва оценката по чл. 168, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Въпрос 5: Възможно ли да се кандидатства с диплома за средно образование, издадена през 2022 година, в която не присъстват оценки от профилирана подготовка по биология и/или химия (включително и от държавен зрелостен изпит)?
Отговор: Право да кандидатстват за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" ще имат всички зрелостници, завършили средно образование, независимо дали са изучавали биология и химия като профилиращи дисциплини през 11 и 12 клас. Съгласно Наредбите за единни държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" за образователно-квалификационна степен „магистър" при класиране на кандидатите оценките от държавните зрелостни изпити, а ако няма такива – от курса на обучение, по учебните предмети биология и химия от дипломата за средно образование, са балообразуващи.

 

* Посочените издания на сборници с тестови въпроси и задачи за кандидатстудентските изпити в МУ-Варна включват и материал, който понастоящем се изучава не само в първо гимназиално ниво, но и във втори гимназиален етап в рамките на профилиращите предмети по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.

** При подготовката за кандидатстудентските изпити за прием в МУ-Варна за учебната 2022/2023 година се препоръчва използването на учебници и учебни помагала по биология и здравно образование и по химия и опазване на околната среда, издадени както преди 2017 г., така и тези, издадени в периода от 2017-2020 година, утвърдени със заповед на Министерството на образованието и науката за предучилищно и училищно образование, задължителна и профилирана подготовка. Очаква се издаването на още учебници за профилирана подготовка, утвърдени със заповед на Министерството на образованието и науката за предучилищно и училищно образование, които ще бъдат включени в препоръчителната литература за подготовката на кандидат-студентите.


При възникнали допълнителни въпроси, кандидат-студентите могат да пишат на електронната поща на кандидатстудентската кампания на МУ-Варна: ksk@mu-varna.bg.


  
 
Виж още:прием 2022/2023