Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна обявява прием на документи по втори етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2“ на МОН

​В изпълнение на втори етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2" на Министерство на образованието и науката /МОН/, по която Медицински университет – Варна е бенефициент, Научноизследователският институт към МУ-Варна обявява конкурс за селекция на млади учени и постдокторанти през 2024 г.

1.      Модул „Млади учени“ – "Млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ.

Предвиждат се месечни възнаграждения в размер не по-нисък от 1200 лв. за новоназначени млади учени; и допълнителни месечни възнаграждения за вече назначени в МУ-Варна млади учени не по-ниски от 300 и не по-високи от 800 лв.

Кандидати по този модул могат да:

  • са новоназначени по програмата в МУ-Варна, които отговарят на условието за млад учен;
  • заемат академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в МУ-Варна;
  • са докторанти, отчислени с право на защита и са назначени на трудов договор в МУ-Варна;
  • са докторанти на самостоятелна подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на кандидатстване и са назначени на трудов договор в МУ-Варна;
  • са специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са на трудов договор в МУ-Варна.

 

2.      Модул „Постдокторанти“ – до 5 години след придобиване на първа ОНС „Доктор". Основно месечно възнаграждение не по-ниско от 2000 лв. и не по-високо от 3000 лв. и допълнителни месечни възнаграждения за вече назначени в МУ-Варна постдокторанти не по-ниски от 400 и не по-високи от 800 лв.

В случаите на кандидатстване на външни кандидати е необходимо организацията, от която мигрират, ако е ВУ или НО от страната, тя трябва да даде съгласие за участие в Програмата, както и да поеме ангажименти за (i) пускане на кандидата в неплатен отпуск при запазване на щатното му място и (ii) използване на  освободения финансов ресурс за стимулиране на млади учени.

Кандидатите в модул „Постдокторанти“ задължително участват в конкурса с проектно предложение, което трябва да отговаря на следните изисквания:

  • да е в актуална тематика и на високо научно ниво;
  • да е представена детайлна работна програма за периода на проекта (до 12 месеца) и подробен финансов план, придружен с обосновка;
  • Предложението се подава на български или на английски език.

 

Условия за допустимост на кандидатите:

1. Назначените по програмата изследователи трябва да отговарят за целия период на назначението си на дефиницията за „млад учен" или „постдокторант" разписана в Закона за насърчаване на научните изследвания.

  • За дата на придобиване на ОКС „магистър", се счита датата от протокола на държавната изпитна комисия, взела решение за признаване на завършената образователно-квалификационна степен и придобитата професионална квалификация, като номера и датата на този протокол са задължителен реквизит от съдържанието на дипломата, съгласно Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища
  • За дата на придобиване на докторска степен съгласно Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, образователната и научна степен "доктор" се приема деня, в който дисертационният труд е защитен успешно. Датата се удостоверява с протокола от заседанието на научното жури. 

2. Не се допуска срокът на назначение по програмата да бъде по-кратък от 6 месеца.  Не се допуска работното време да бъде по-малко от 4 часа на ден - кандидата трябва да има право да бъде назначен с работно време поне 4 часа дневно.

3. По програмата няма да се назначават участници с договор за извършване на услуга по Закона за задълженията и договорите.

Изследователите имат право да кандидатстват към един от четирите Факултета на МУ-Варна. Документите ще се подават в Научноизследователски институт (стая 107, Ректорат).

 

Срок за кандидатстване: 16:00 ч. на 6 август 2024 г.

 

Описание на програмата


 Документи

________________________________________________________________________


Допълнителна информация относно Програмата може да откриете на: https://www.mon.bg/nauka/novini-i-sabitiya/startira-izpalnenieto-na-vtoriya-etap-ot-naczionalnata-programa-mladi-ucheni-i-postdoktoranti-2/

​​  ​