Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Лекция за правната същност на задълженията на лекаря

9 Август 201913:30

На 09.08.2019 г. (петък) от 13.30 ч., в зала "Панорама 2", РЗИ - гр. Варна, проф. Мария Вълканова, доктор по право, ще изнесе академична лекция на тема:

„ПРАВНА СЪЩНОСТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЛЕКАРЯ И ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ В КОНТЕКСТА НА  ПРОФЕСИОНАЛНИЯ РИСК, СВЪРЗАН С РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКА ДЕЛИКТНА ОТГОВОРНОСТ"

 

Анотация

Настоящата академична лекция е фокусирана върху правната същност на задълженията на лекаря и лечебното заведение в контекста на  професионалния риск, свързан с реализиране на гражданска деликтна  отговорност.

Основна цел на презентацията е да се разгледат и изследват задължението за грижа и задължението за сигурност в медицината, като за постигането й е анализирана чуждестранна и българска съдебна практика.

Опитът за изясняване на правната същност на задълженията на лекаря ще съдейства на практиката за изграждане на единно схващане в областта на безопасността на пациентите. По този начин ще се подобри сигурността на пациента, но и ще се минимизира риска от възникване на гражданска деликтна отговорност за практикуващите.

 

Биографични данни

Проф. Мария Вълканова, д.п. е завършила IV ЕГ " Фредерик Жолио-Кюри"- гр. Варна с преподаване на френски език. През 1998 г. завършва висше образование, специалност - право, в Юридически факултет на Икономически университет - Варна.  От 1999 г. е асистент към Катедра „Здравен мениджмънт", Факултет по обществено здравеопазване при Медицински университет-Варна. От 2006 г. е асистент към УС по Медицинска етика и право при Катедра по Социална медицина и организация на здравеопазването. През 2010 г. придобива образователна и научна степен „доктор", ВАК. От 2012 година е доцент, а от 2018 година е професор по Гражданско и семейно право (Медицинско право).  

Автор е на множество публикации, сред които три монографии в областта на Гражданското право (Медицинско право), както и на книгата „Медицинско право". Има придобита специалност  съгласно Наредба №1 от 22 януари за придобиване на специалност в системата на здравеопазването - "Правно регулиране в здравеопазването" и към настоящия момент е Председател на изпитната комисия за държавен изпит за придобиване на специалност по Правно регулиране в здравеопазването.