Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Информация относно таксите за платено обучение за учебната 2021/2022 г.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ – Варна е държавно висше училище и като такова е задължено да определя таксите за българоезично обучение срещу заплащане за придобиване на висше образование след средно или след предходно придобито висше (по чл.21, ал.2 и ал.3 от ЗВО) по реда на чл. 95, ал.4 от Закона за висшето образование.

Таксите, съгласно посочената разпоредба на ЗВО, се образуват от следните три компонента, определени от Министерски съвет и Министерството на образованието и науката:
Т1 -Такса, определена с решение или постановление на Министерски съвет, която плащат студентите на места, субсидирани от държавата;
ДН - Диференцирани нормативи по професионална направления, които се определят като произведение от коефициента, определен за съответното професионално направление в Постановление № 162 на Министерски съвет от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления и базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, определян ежегодно с Постановлението на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет за съответната година.
К - Комплексната оценка на качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, която се формира като коефициент от Министерството на образованието и науката въз основа на критерии и по формула, определени с Постановление № 328 на Министерски съвет от 30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда и се променя ежегодно. 
С този коефициент се умножава полученото произведение по т.2, съгласно чл.2 от посоченото Постановление и се прибавя  към Т1.
или
Таксата = Т1 + ДН * К

  • Образуване на таксата за платено обучение за специалност „Медицина“ от I-ви до V-ти курс за учебната 2021/2022 г.:

Такса „Медицина“ (I – V курс ) = 1200 + (5 890.50 * 1,55 ) = 1200 + 9130.28 = 10330.28 лева


- 1 200 лева - таксата, определена от Министерски съвет с Решение № 373 от 22 април 2021 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2021/2022 година;

- 5 890,50 лева - диференциран норматив за професионално направление „Медицина“ (= базов норматив 693 лева х коефициент 8,5, съгласно от ПМС №162);

- 1,55 - Коефициент за „Комплексната оценка на качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда“, определен от Министерството на образованието и науката за специалност „Медицина“ в Медицински университет – Варна за настоящата година.


  • Образуване на таксата за платено обучение за специалност „Медицина“ от VI-ти курс за учебната 2021/2022 г.:


Таксата, определена от Министерски съвет с Решение № 373 от 22 април 2021 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2021/2022 година по специалност „Медицина“ от VI курс е 900 лева. Затова таксите, определени за обучение срещу заплащане по специалността за студенти VI-ти курс за учебната 2021/2022 г. са:

Такса „Медицина“ (VI курс ) = 900 + (5 890.50 * 1.55 ) = 900 + 9130.28 = 10030.28 лева

  • Образуване на таксата за платено обучение за специалност „Дентална медицина“ от I-ви до V-ти курс за учебната 2021/2022 г.:

Такса „Дентална медицина“ (I – V курс) = 1200 + (5 890,50 *1,16 ) = 1200 + 6832,98 = 8032,98 лева

1 200 лева - таксата, определена от Министерски съвет с Решение № 373 от 22 април 2021 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2021/2022 година;
- 5 890,50 лева - диференциран норматив за професионално направление “Дентална медицина“ (= базов норматив 693 лева х коефициент 8,5, съгласно ПМС №162);
- 1,16 – Коефициент за „Комплексната оценка на качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда“, определен от Министерството на образованието и науката за специалност „Дентална медицина“ в Медицински университет – Варна за настоящата година.

  • Образуване на таксата за платено обучение за специалност „Дентална медицина“ - VI-ти курс за учебната 2021/2022 г.:

  Таксата, определена от Министерски съвет с Решение № 373 от 22 април 2021 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2021/2022 година за студентите по специалност „Дентална медицина“ от VI курс е 900 лева. Затова таксите, определени за обучение срещу заплащане по специалността за студенти VI-ти курс за учебната 2021/2022 г. са:
Такса „Дентална медицина” (VI курс ) = 900 + (5 890,50 * 1,16 ) = 900 + 6832,98 = 7732,98 лева 

  • Образуване на таксата за платено обучение за специалност „Фармация“ от I-ви до V-ти курс за учебната 2021/2022 г.:

Такса „Фармация“ (I – V курс) = 1200 + (5 890, 50 *1.35 ) = 1200 + 7952.18 = 9152.18 лева

1 200 лева е таксата, определена от Министерски съвет с Решение № 373 от 22 април 2021 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2021/2022 година;
- 5 890,50 лева - диференциран норматив за професионално направление „Фармация“ (= базов норматив 693 лева х коефициент 8,5, съгласно ПМС №162);
- 1.35 - Коефициент за „Комплексната оценка на качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда“, определен от Министерството на образованието и науката за специалност „Фармация“ в Медицински университет – Варна за настоящата година.

Таксите за обучение за учебната 2021/2022 г. по отделни специалности и курсове може да видите тук.